สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

Print
Category: ข้อมูลหน่วยงาน
Published Date
Written by krit Hits: 1584

 

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. ของวท."

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน.

๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้าน วทน. ของ วท.

๓. กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ

๔. เป็นหน่วยงานหลักในการประชุม/เจรจาความร่วมมือทวิภาคี/พหุภาคี

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยม

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี"