สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ สม.

Print
Category: ข้อมูลทั่วไป
Published Date
Written by krit Hits: 1712

อำนาจหน้าที่ปัจจุบัน

 

"สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์" มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ตามคำสั่ง สป.วท. ที่35/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550) ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน ระหว่างประเทศในระดับกระทรวง รวมทั้งติดตามและประสาน ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับอคง์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
  • ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย