สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากร สม.

Print
Category: ข้อมูลทั่วไป
Published Date
Written by Super User Hits: 3398

 

บุคลากรในปัจจุบัน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 

     

     นาง ฐมาภรณ์ อภิสนธิ์ 

     Mrs. Thamaporn Apison

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3897

 

 

 

 ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (สร.๑)

 

     นาง ฐมาภรณ์ อภิสนธิ์ 

     Mrs. Thamaporn Apison

     นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

     ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผสร.๑)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3897

 

 

 

     นางสาว กมลรัตน์ ทองประไพ

     Ms. Kamolrat Thongprapai

     นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3905

 

 

 

     นาง สวามิตรี พรหมยศ

     Mrs. sawamitree promyos

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3904

 

                                         

     นางสาว อัจจิมา กวีญาณ                                                                        

     Ms. Ajjima Kaveeyarn

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                          

     02-333-3901

 

 

     นางสาว จันทกานต์ จาดคล้าย

     Ms. Jantakan Jadklay

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     (ลาศึกษาต่อ)

 

 

 

 

ช่วยตำเนินการ (สร.๑)

 •  นางสาว นันทิกานต์ มั่นมาก (เจ้าหน้าที่ประสานงานอาเซียน)

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  นางสาว ปภัสสร สุนทร (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  นางสาว ขนิษฐา แพะขุนทด (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปว.บช.)

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (สร.๒)

     นางสาวกัลยา จีนเหลียง

     Ms. Kalaya Jinliang

     นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

     ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผสร.๒)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3908

 

 

     

     นางสาว บุญจิรา หยุ่มไธสง 

     Ms. Boonjira Hyumthaisong

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3908

 

 

     

      นาย ตรัญ รักร่วม 

      Mr.Tran Rukruam

      นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      02-333-3895

 

 

 

 

  

     นาย วสุชา ทัศนียพันธุ์ 

     Mr.vasuchar Thusaneeyapun

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3895

 

 

 

ช่วยตำเนินการ (สร.๒)

 • นางสาว ฑิตยากร ชมภูนุช (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (สร.๓)

 

     ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์

     Dr.Sethapan Krajangwongs

     นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

     ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผสร.๓)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3909

 

 

 

     นาย กฤษดากร ปิ่นทอง

     Mr. Kritsadakorn Pinthong

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3903

 

 

 

 

     

     นางสาว ปัทมา พลอยสว่าง

     Ms. Pattama Ploysawang

     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3902

 

 

 

 

ช่วยตำเนินการ (สร.๓)

 • นาย ภูริทัต สุปรียธิกุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • นางสาว พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก (นักวิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุุงปักกิ่ง)

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • นางสาว ฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • นาย ณัฐพล ชอบสำราญ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล)

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ฝ่ายอำนวยการ (ฝอ)

     

     นาง เอมอร โกศลชุติเดช 

     Mrs. Em-on Kosolchutidej

     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกลาง (หฝอ.)

     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3893

 

 

 

     นาง นพพร ตั้งชัยสิน 

     Mrs. Nopporn Thungchaisin

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3894

 

 

 

     

     นาง ดวงดาว หนูแก้ว

     Mrs. Duangdao Nukaew

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     02-333-3896

 

 

 

    

     นาย อุดม เปรมปรี

     Mr.Audom Preampree

     พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.