สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลด้าน วทน.

Print
Category: ฝรั่งเศส
Published Date
Written by krit Hits: 446

ฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศมหาอำนาจในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรป เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และอังกฤษ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นมหาอำนาจทางทหาร มีอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ด้านระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม) การพัฒนาการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง วิศวกรรมยานยนต์ และอากาศยาน

(ที่มา: กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ)

 

กระทรวงการศึกษา การอุดมศึกษาและการวิจัย (Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) ได้ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (la stratégie nationale de recherché : SNR) เมื่อปี ๒๕๕๗ ที่เรียกว่า “France Europe 2020” เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยของประเทศที่ตอบสนองต่อความท้าทายของสังคมและสอดรับกับโครงการ Horizon 2020

(ที่มา: http://www.education.gouv.fr/)

 

ฝรั่งเศสมีการจัดตั้ง pôles de compétitivité เมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ในรูปแบบ cluster ในการพัฒนา R&D สนับสนุนนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ ปัจจุบันมีอยู่ ๗๑ แห่งทั่วประเทศและครอบคลุมสาขาต่าง ๆ

(ที่มา: http://competitivite.gouv.fr, โครงสร้างและระบบการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค กรณีตัวอย่างของฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

 

® ตัวเลขที่น่าสนใจด้าน วทน. / วิจัย ของฝรั่งเศส (๒๕๕๗)

- มีการลงทุนใน R&D ร้อยละ ๒.๒๔ ของ GDP

- ๕๗๕,๓๐๐ คน ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่ง ๔๑๘,๐๐๐ คน ทำงานเต็มเวลา

- ๒๖๖,๒๐๐ คน เป็นนักวิจัย (ร้อยละ ๓๐ เป็นผู้หญิง)

- เป็นอันดับ ๖ ของโลก ด้านเอกสารตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

(ที่มา: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25351/chiffres-cles-de-la-recherche.html)

 

 

 

..............................