ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ปี ๒๕๕๙

Print
Category: ฮังการี
Published Date
Written by krit Hits: 380

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ปี ๒๕๕๙

 

๑. การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ (The 3rd Meeting of the Joint Committee (JC) for Scientific and Technological Cooperation between Thailand and Hungary)


 
 

 

 

นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ Ms. Szonja Csuzdi, Head of Department for International Affairs,The National Research, Development and Innovation Office (NRDIO) เป็นประธานร่วมฝ่ายฮังการี สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาร่างแผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี และแนวทางในการผลักดันความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

- ที่ประชุมได้เห็นชอบกับร่างแผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการความร่วมมือที่เสนอโดยฝ่ายไทยจำนวน ๘ โครงการและเสนอโดยฝ่ายฮังการี ๑๒ โครงการ ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ ๔ สาขาได้แก่ Food and Agricultural Technologies, Biotechnology, Energy และ Environment

- ฝ่ายไทยและฮังการีเห็นพ้องจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยให้นักวิจัยของทั้งสองฝ่ายได้หารือในรายละเอียดการดำเนินความร่วมมือ โดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จะช่วยเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนค่าที่พัก

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  คณะผู้แทนฝ่ายฮังการีได้ไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวิจัยวิท

                                            

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Thai-Hungarian Joint Workshop on Science and Technology)

                                            

นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ The National Research, Development and Innovation Office (NRDIO) กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยไทยและฮังการี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อหารือกรอบแนวทางการดำเนินความร่วมมือ การเสนอโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วย ๑๘ คน จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                           

- นักวิจัยไทยได้พบปะหารือกับนักวิจัยฮังการี ได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันค้นหาการดำเนินความร่วมมือที่เป็นไปได้

- มีข้อเสนอโครงการความร่วมมือที่สนใจร่วมกันใน  ๓  สาขา ได้แก่  Agriculture Management จำนวน ๕ เรื่อง  Biotechnology จำนวน ๓ และ Energy  จำนวน ๒ เรื่อง

- ฝ่ายฮังการีจะเปิด call for proposals  สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย โดยเน้นในเรื่อง basic research, applied research งบประมาณรวม  ๕๐๐,๐๐๐ ยูโร โดยจะสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓-๔ โครงการ  โครงการละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ยูโร ส่วนฝ่ายไทยหน่วยงานไทยต้องสนับสนุนงบประมาณเอง

 

---------------------------------