สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุม The Open Innovation Forum 2015 and Technology Show "Humanity in the Center of the Technological Revolution"

Print
Category: รัสเซีย
Published Date
Written by krit Hits: 396

 การประชุม The Open Innovation Forum 2015 and Technology Show "Humanity in the Center of the Technological Revolution" ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเดินทางไปร่วมการประชุม The Open Innovation Forum 2015 ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และได้มีการพบปะหารือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

)  การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือ    H.E. Mr. Dmitry Livanov,  Minister of Ministry of Education and Science (MES) ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพิจารณาเร่งรัดการจัดทำความความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย(Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in Science and Technology) และความร่วมมือภายใต้กรอบ Draft Program on Scientific and Technical Cooperation between Thailand and Russia ใน ๕ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (๑) Information Technology  (๒) Metrology   (๓) Space Technology (๔) Nanotechnology และ (๕) Life Science โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามในโอกาสการเยือนของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ความ  ตกลงทั้งสองฉบับจะนำไปสู่การผลักดันให้เกิดความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีละนวัตกรรม เป็นต้น

 

 

)การพบปะ หารือกับ Mr. Nikolay Grachev และผู้บริหารระดับสูงของอุทยานวิทยาศาสตร์ Skolkovo ซึ่งเป็นอุทยานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ Startups โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเพื่อจะร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานของไทยและรัสเซีย ต่อไป

 

 

)การเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุม The Open Innovation 2015 ในหัวข้อ "Building Global Innovation University" ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้ง Global Innovation University รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาดำเนินงานวิจัยและพัฒนาและปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของ Global Innovation University ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะได้พบปะหารือนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย ตลอดจนแนวทางและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

 

 

 

-------------------------------

ข้อมูลทั่วไปรัสเซีย

Print
Category: รัสเซีย
Published Date
Written by krit Hits: 359

ข้อมูลทั่วไป

รัสเซีย (Russia) (ภาษารัสเซีย: Росси́я, Rossija) หรือ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) (Росси́йская Федера́ция, Rossijskaja Federatsija) เป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้ง อยู่ระหว่าง 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เป็นสองเท่าของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) เดิมเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต และเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดทั้งตามขนาดของพื้นที่ และตามอิทธิพลทางการเมืองในสมัยโซเวียต เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง


เมืองหลวง: มอสโก (ประชากร 10,126,424 คน) 
พื้นที่: 17,075,200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก ( ใหญ่กว่าประเทศไทย ราว 33 เท่า ) โดยมีระยะทางจากด้านตะวันออกจรดตะวันตก 9,000 กิโลเมตร และจากด้านเหนือจรดใต้มีระยะทาง 4,000 กิโลเมตร 
ที่ตั้ง: 55°45′N 37°37′E 
เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศ: มอสโก 
ภาษาราชการ: ภาษารัสเซียและภาษาราชการอื่น ๆ ในแต่ละสาธารณรัฐย่อย 
รัฐบาล: สหพันธรัฐระบบกึ่งประธานาธิบดี ประธานาธิบดี 
ประธานาธิบดี: นายดมิตรี อนาโตลิเยวิช เมดเวเดฟ 
นายกรัฐมนตรี: นายวลาดิมีร์ วลาดิมีโรวิช ปูติน 
ได้รับเอกราช: ประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต 12 มิถุนายน พ.ศ. 2533 (วันรัสเซีย) 
เนื้อที่:
ทั้งหมด 17,075,200 กม.² (อันดับที่ 1) 
6,592,745 ไมล์² 
พื้นน้ำ (%) 0.5 
GDP (PPP) 
- รวม 1.778 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 7-9) 
- ต่อประชากร 2548 ค่าประมาณ 12,254 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 54) 
HDI (2550) 0.802 (อันดับที่ 67) – สูง 
สกุลเงิน: รูเบิล (Russian ruble - RUR) 
1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 25.57 รูเบิล (ค่าเฉลี่ยปี 2550) 
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 1,236.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2550) 
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 13,463 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 8.1 (ปี 2550) 
เขตเวลา: ฤดูร้อน (DST) (UTC+2 ถึง +12) 
รหัสอินเทอร์เน็ต: .ru 
รหัสโทรศัพท์: +7 
 

การประชุม Thailand-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology

Print
Category: รัสเซีย
Published Date
Written by krit Hits: 350

การประชุม Thailand-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology

 

ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ

 

 


                  รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนาง Judith Garber, Acting Assistant Secretary, Department of State ของสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐ(Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM) ภายใต้ความตกลง Thai-U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ    

  สาระสำคัญ

         การประชุมJCM ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อ ดังนี้

                   ๑ พลังงาน (Energy)


                   
                   ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีว่าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดการสนับสนุนการวางแผนใช้การใช้พลังงานในภาคโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมในภูมิภาค การทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในสาขาพลังงานหมุนเวียนการให้ความช่วยเหลือในด้านมาตรวิทยารังสีนิวเคลียร์และการพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนเพื่อการพัฒนาพลังงานน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน


 
                   ๒. สุขภาพ 

                   ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือในด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือในการวิจัยสู่ตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเน้นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เน้นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HIV การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรการพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดในการวินิจฉัย และความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

                   ๓. การศึกษาสะเต็ม (STEM Education)


   
                   สหรัฐฯ จะสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยชิ้นเยี่ยมและหารือด้านนโยบาย การจัดการประชุมในรูปแบบทวิภาคีกับไทย การจัดอบรมครูสอนสะเต็มว่าด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ การศึกษาสะเต็มภาคประชาชนที่เน้นการศึกษานอกห้องเรียนและการศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกระบบการสอนปกติการพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ แบบจำลอง และการประเมินตลอดจนการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงและนิทรรศการการเชื่อมโยงการศึกษาสะเต็มและการพัฒนากำลังคนภาคสะเต็มระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสหรัฐฯและการพัฒนาตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อติดตาม/ประเมินการศึกษาสะเต็ม

                  ๔. น้ำ (Water)

                      ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญได้แก่ การจัดทำแบบจำลองที่เพิ่มความเที่ยงตรงในการพยากรณ์หยาดน้ำฟ้า จากเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) การจัดทำแบบจำลองสำหรับโครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินกับใต้ดิน และการจัดทำฐานข้อมูลและการวิจัยชายฝั่ง

                   ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

                       ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอต่อยอดความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติของไทย (Thai NWHC) การติดตั้งระบบติดตามสุขภาพสัตว์ป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพติดตามการวินิจฉัยโรคสัตว์ และ การประเมินความเสี่ยงสุขภาพสัตว์ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center