สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุม Thailand-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology

Print
Category: รัสเซีย
Published Date
Written by krit Hits: 296

การประชุม Thailand-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology

 

ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ

 

 


                  รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนาง Judith Garber, Acting Assistant Secretary, Department of State ของสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐ(Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM) ภายใต้ความตกลง Thai-U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ    

  สาระสำคัญ

         การประชุมJCM ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อ ดังนี้

                   ๑ พลังงาน (Energy)


                   
                   ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีว่าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดการสนับสนุนการวางแผนใช้การใช้พลังงานในภาคโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมในภูมิภาค การทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในสาขาพลังงานหมุนเวียนการให้ความช่วยเหลือในด้านมาตรวิทยารังสีนิวเคลียร์และการพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนเพื่อการพัฒนาพลังงานน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน


 
                   ๒. สุขภาพ 

                   ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือในด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือในการวิจัยสู่ตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเน้นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เน้นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HIV การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรการพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดในการวินิจฉัย และความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

                   ๓. การศึกษาสะเต็ม (STEM Education)


   
                   สหรัฐฯ จะสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยชิ้นเยี่ยมและหารือด้านนโยบาย การจัดการประชุมในรูปแบบทวิภาคีกับไทย การจัดอบรมครูสอนสะเต็มว่าด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ การศึกษาสะเต็มภาคประชาชนที่เน้นการศึกษานอกห้องเรียนและการศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกระบบการสอนปกติการพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ แบบจำลอง และการประเมินตลอดจนการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงและนิทรรศการการเชื่อมโยงการศึกษาสะเต็มและการพัฒนากำลังคนภาคสะเต็มระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสหรัฐฯและการพัฒนาตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อติดตาม/ประเมินการศึกษาสะเต็ม

                  ๔. น้ำ (Water)

                      ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญได้แก่ การจัดทำแบบจำลองที่เพิ่มความเที่ยงตรงในการพยากรณ์หยาดน้ำฟ้า จากเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) การจัดทำแบบจำลองสำหรับโครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินกับใต้ดิน และการจัดทำฐานข้อมูลและการวิจัยชายฝั่ง

                   ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

                       ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอต่อยอดความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติของไทย (Thai NWHC) การติดตั้งระบบติดตามสุขภาพสัตว์ป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพติดตามการวินิจฉัยโรคสัตว์ และ การประเมินความเสี่ยงสุขภาพสัตว์ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center