สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุม The Open Innovation Forum 2015 and Technology Show "Humanity in the Center of the Technological Revolution"

Print
Category: รัสเซีย
Published Date
Written by krit Hits: 374

 การประชุม The Open Innovation Forum 2015 and Technology Show "Humanity in the Center of the Technological Revolution" ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเดินทางไปร่วมการประชุม The Open Innovation Forum 2015 ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และได้มีการพบปะหารือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

)  การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือ    H.E. Mr. Dmitry Livanov,  Minister of Ministry of Education and Science (MES) ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพิจารณาเร่งรัดการจัดทำความความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย(Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in Science and Technology) และความร่วมมือภายใต้กรอบ Draft Program on Scientific and Technical Cooperation between Thailand and Russia ใน ๕ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (๑) Information Technology  (๒) Metrology   (๓) Space Technology (๔) Nanotechnology และ (๕) Life Science โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามในโอกาสการเยือนของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ความ  ตกลงทั้งสองฉบับจะนำไปสู่การผลักดันให้เกิดความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีละนวัตกรรม เป็นต้น

 

 

)การพบปะ หารือกับ Mr. Nikolay Grachev และผู้บริหารระดับสูงของอุทยานวิทยาศาสตร์ Skolkovo ซึ่งเป็นอุทยานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ Startups โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเพื่อจะร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานของไทยและรัสเซีย ต่อไป

 

 

)การเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุม The Open Innovation 2015 ในหัวข้อ "Building Global Innovation University" ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้ง Global Innovation University รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาดำเนินงานวิจัยและพัฒนาและปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของ Global Innovation University ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะได้พบปะหารือนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย ตลอดจนแนวทางและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

 

 

 

-------------------------------