สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์

Print
Category: สวิตเซอร์แลนด์
Published Date
Written by krit Hits: 696

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สมาพันธรัฐสวิส

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Swiss Confederation

พื้นที่ : 41,285 ตร.กม.

เมืองหลวง :กรุงเบิร์น (Bern)

ประชากร : 8.121 ล้านคน (เดือนกรกฎาคม 2558)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางซีโมเนตตา ซอมมารูกา (Simonetta Sommaruga)

นายกรัฐมนตรี : ไม่มี

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดีดีเย บวร์คฮัลเทอร์

ภาษาราชการ : เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน โรมานซ์

วันชาติ : 1 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 28 พฤษภาคม 2474 (ครบ 80 ปี ในปี 2554)

ศาสนา : โรมันคาทอลิก (41.8%) โปรเตสแตนท์ (35.3%) มุสลิม (4.3%) และอื่นๆ (18.6%)

สมาพันธรัฐสวิส :
- สวิสเป็นประเทศผู้ลงทุนสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเงินและบริษัทชั้นนำของโลก 
- ได้รับการยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ตามพื้นฐานของหลักการ (หลักนิติธรรม ความโปร่งใส โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
- ตามรายงานของ World Economic Forum 2012-2015 มีความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก 
- อุตสาหกรรมการผลิตเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากที่สุด เช่น เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ 
- ในปี 2557 สวิตเซอร์แลนด์ดำรงตำแหน่งประธานองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE)

 ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP : 472.8 พันล้าน USD (ปี 2557)

Real GDP Growth : ร้อยละ 2

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.33

อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ นาฬิกา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอิตาลี

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สหรัฐฯ และฝรั่งเศส

GDP Per Capita : 84,733 USD (ปี 2557)

สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (Swiss Francs)

ทรัพยการสำคัญ : พลังงานน้ำ ป่าไม้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อัญมณี นาฬิกาและส่วนประกอบ ส่วนประกอบอากาศยาน คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและ เคมีภัณฑ์

สถิติสำคัญ ไทย - สวิตเซอร์แลนด์

มูลค่ารวม : ในปี 2557 สมาพันธรัฐสวิสเป็นประเทศคู่ค้า อันดับที่ 3 ของไทยในยุโรป และอันดับที่ 19 ของไทยในโลก ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของสมาพันธรัฐสวิสในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการค้า 6,024.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 44 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 2,362.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยนำเข้า 4,193.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 1,831.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ : เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

การลงทุน : ในปี 2557 มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ทั้งหมด 13 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 1,088 ล้านบาท (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สมาพันธรัฐสวิสเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่จากยุโรปในไทย ปัจจุบัน มีบริษัทสวิสกว่า 150 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในไทย

จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวสวิสเดินทางมาไทย 200,649 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 จากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 199,923 จัดเป็นตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปอันดับ 8 ของไทย

จำนวนคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ :มีคนไทยอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสประมาณ 20,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงคนไทยที่มีถิ่นพำนักทั้งถาวรและชั่วคราวในสวิส คนไทยที่ได้รับสัญชาติสวิส เด็กที่เกิดในสวิสและได้รับสัญชาติไทย และเด็กไทยที่ครอบครัวสวิสรับเป็นบุตรบุญธรรม

สำนักงานของไทยในสวิตเซอร์แลนด์ : เบิร์น (สอท.) เจนีวา (คผถ. UN WTO) เจนีวา ซูริก และบาเซิล (สกม.) และ สคร. แฟรงก์เฟิร์ต

สำนักงานของสวิตเซอร์แลนด์ในไทย : เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 สมาพันธรัฐสวิส ได้มีพิธีเปิดทำการ สกม.สวิส/ภูเก็ต โดยมีนาง Andrea Eva Tammathinเป็น กสม. และเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ได้มีพิธีเปิดทำการ สกม.สวิส/เชียงใหม่ โดยมีนาย Marc - Henri Dumurเป็นกสม.สวิตฯ/เชียงใหม่