สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุปผลการเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

Print
Category: สวิตเซอร์แลนด์
Published Date
Written by krit Hits: 351

 

สรุปผลการเยือนสมาพันธรัฐสวิส  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

 

          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปราชการ ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมอภิปรายในการประชุม UNISDR Science and Technology Conference on the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  (DRR) 2015-2030 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  และเข้าร่วมประชุมหารือกับเลขาธิการใหญ่ของที่ประชุมอังค์ถัด (The United Nations Conference of Trade and Development:UNCTAD)  เกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  สรุปผล  ดังนี้   

 

 

 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเข้าร่วมการอภิปรายในพิธีเปิดการประชุมThe UNISDR Science and Technology Conference on the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๕๙  ในหัวข้อ Introduction of the Science and Technology Partnership and Road Map for the implementation of the Sendai Framework ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกของ UNISDR เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการดำเนินงานภายใต้ Sendai Framework โดยเชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ 

ในการเปิดการประชุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทย ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติUNISDR เกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชนของประเทศไทย โดยการใช้ข้อมูล วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนเผยแพร่สู่ระดับสากลต่อไป

 

 

          ข้อสังเกต

UNISDR จะร่วมเป็นผู้ถอดบทเรียนจากตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่การบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ระดับสากล และจะจัดพิธีลงนามแถลงการณ์ความร่วมมือ (Statement of Cooperation) ระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  (สสนก.)  และ UNISDRในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559  เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

-------------------------------------