สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

Asia

Print
Category: เอเชีย
Published Date
Written by krit Hits: 529

ทวีปเอเชีย

    

     เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซิกโลกเหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็นผิวดิน) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเซียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

    ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิกา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เอเชียมีพื้นที่ 4/5 ของทวีปยูเรเชีย โดยมีส่วนตะวันตกของยูเรเชียเป็นทวีปยุโรป เอเชียตั้งอยู่ทางตะวันออกของคลองสุเอซตะวันออกของเทือกเขายูรัลและใต้เทือกเขาคอเคซัส (หรือ แอ่งคูมา-มานิช) และทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ พรมแดนตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก มีหนึ่งประเทศตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และระบบรัฐบาล

 

     เอเชียเหนือ และ ประเทศรัสเซีย นักภูมิศาสตร์ใช้คำนี้น้อยมาก แต่โดยปกติหมายถึงรัสเซีย เรียกอีกอย่างว่า ไซบีเรีย บางครั้งรวมถึงประเทศทางตอนเหนือของเอเชียด้วย เช่น คาซัคสถาน

 


    เอเชียกลาง เป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่จากประเทศต่างๆ ที่แยกตัวออกจาก สหภาพโซเวียต (เฉพาะที่มีเขตแดนอยู่ในทวีปเอเชีย) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,021,431 ตารางกิโเมตร และมีประชากรประมาณ 61,551,945 คน (กุมภาพันธ์ 2553) เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ของภูมิภาค เอเชียกลางจึงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอย่างเบาบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (เฉลี่ยทั้งภูมิภาค 15 คนต่อตารางกิโลเมตร) และเหตุที่ประเทศภูมิภาคเอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเล การส่งออกและการค้าของเอเชียกลางจึงพัฒนาอย่างช้าๆ โดยประเทศส่งออกหลักของกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ได้แก่ รัสเซีย ยุโรปตะวันออก และ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียกลางเป็นแบบที่ราบสูง แต่จะมีที่ราบลุ่มบริเวณ ทะเลแคสเปียน ด้านศาสนา ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียกลางนับถือ ศาสนาอิสราม และ ศาสนาคริสต์

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
คาซัคสถาน คาซัตสถาน ัสตานา 2,724,900 16,958,480 6
เติร์กเมนิสถาน ติร์กเมนิสถาน าชกาบัต 488,100 5,135,000 11
อุซเบกิสถาน ุซเบกิสถาน าชเคนต์ 447,400 29,541,200 63
คีร์กีซสถาน ีร์กีซสถาน ิชเคก 194,500 5,593,000 4
ทาจิกิสถาน าจิกิสถาน ูซานเบ 143,100 7,006,960 52

 

      เอเชียตะวันออก หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 11,640,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15 และ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของทวีปเอเชีย นับเป็นภูมิภาคย่อย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชระชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 9,584,492 ตารางกิโลเมตร เอเชียตะวันออกมีประชากรมากกว่า 1,500 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 40 ของชาวเอเชียทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อัตราความหนาแน่นของประชากรในเอเชียตะวันออกอยู่ที่ 230 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอัตรที่สูงกว่าอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 5 เท่า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประเทศจีน มีประชากรประมาณ 1,322,044,605 หรือร้อยละ 85 ของประชากรในภูมิภาค ส่วนประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ ไต้หวัน ความหนาแน่นเฉลี่ย 626.7 คนต่อตารางกิโลเมตร

     นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกยังเป็นภูมิภาคที่ได้ชื่อว่าเจริญที่สุดในทวีปเอเชียเพราะเป็นภูมิภาคเดียวที่ทำอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และ ไต้หวัน ส่วนประเทศมองโกเลียและเกาหลีเหนือ อุตสาหกรรมยังไม่พัฒนานัก เมืองอุตสาหกรรมสำคัญของเอเชียตะวันออก ได้แก่ โตเกียว ฮิโรชิมะ นะงะซะกิ ปูซาน ปักกิ่ง เซียงไฮ้ ไทเป อินช็อน เทียนสิน ฮ่องกง เป็นต้น

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
ประเทศจีน ีน ักกิ่ง 9,671,018 1,354,880,000 139
ญี่ปุ่น ี่ปุ่น โตเกียว 377,944 127,920,000 338
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) ต้หวัน ทเป 36,191 26,451,610 640
เกาหลีเหนือ กาหลีเหนือ ปียงยาง 120,540 24,751,290 199
เกาหลีใต้ กาหลีใต้ ซล 100,140 50,179,000 501
มองโกเลีย องโกเลีย ูลานบาตอร์ 1,564,116 3,040,000 3
ฮ่องกง ฮ่องกง (เขตบริหารพิเศษของจีน) - 1,104 7,192,000 6,391
มาเก๊า มาเก๊า(เขตบริหารพิเศษของจีน) - 29 565,740 18,662

 

    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ มีพื้นที่ประมาณ 4,600,00 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 593,000,000 คน (2008) ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 116.5 คนต่อตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยประเทศ 11 ประเทศ ลักษณะทำเลที่ตั้งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร ส่วนภาคพื้นทวีป ได้แก่ พม่า ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ มาเลเซียตะวันตก และภาคพื้นสมุทร ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียตะวันออก ติมอร์-เลสเต บรูไน และ สิงค์โปร ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ (ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) ที่ราบสูง (ที่ราบสูงในรัฐฉาน เทือกเขาอาระกันโยมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของลาว ตอนเหนือของมาเลเซียตะวันตก) และ เขตหมู่เกาะ (หมู่เกาะอินโดนิเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะสิงค์โปร์)

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เป็นแบบเกษตรกรรม ยกเว้นสิงคโปร์และบรูไนซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมาก ในขณะเดียวกันทุกประเทศก็พัฒนาอุตสาหกรรมจนมีความก้าวหน้าไปมาก เช่น ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนิเซีย ในปัจจุบัน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรวมกลุ่มกันเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการร่วมมือกันทางเศรษฐีกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเมืองใหญ่ที่สำคัญหลายเมือง เช่น จาการ์ตา (เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาค) กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา โฮจิมินห์ซิตี้ ฮานอย ปูตราจายา กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ บันดาร์เสรีเบกาวัน ภูเก็ต เป็นต้น

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย จาการ์ตา 1,904,569 243,220,000 127
ประเทศพม่า พม่า เนปิดอ 678,000 59,280,000 75
ไทย ไทย กรุงเทพมหานคร 514,000 69,518,555 132
เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย 337,912 90,849,390 266
มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 329,758 28,959,150 84
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ มะนิลา 300,000 98,220,000 308
ลาว ลาว วียงจันทร์ 236,800 6,955,340 28
ประเทศกัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ 181,035 15,005,900 83
บรูไน บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 5,765 418,000 71
สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ 712

5,194,700

 

7,024
ประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต คิลี 15,010 1,134,000 181

 

      เอเชียใต้ หรือ ชมพูทวีป หรือ อนุทวีป เป็นทวีปที่อยู่ทางใต้ของทวีปเอเชีย เป็นต้นกำเนิด พุทธศาสนา และ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เอเชียใต้มีพื้นที่ประมาณ 5,180,000 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 10 ของทวีปเอเชีย ภูมิภาคนี้ยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก มีจำนวนประชากรกว่า 1 พันล้านคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งคิดเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของชาวเอเชียทั้งหมด หรือ 1 ใน 5 ของประชากรโลก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 305 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 7 เท่า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประเทศอินเดีย (1,198,003,00 คน)

     ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง (เช่นที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย) และยังมีที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา (ในประเทศอินเดีย) ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ (ในประเทศปากีสถาน) และที่ราบลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร (ในประเทศบังกลาเทศ) ทางตอนเหนือของเอเชียใต้ติดกับ ที่ราบสูงทิเบต และ เทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีอากาศหนาวเย็น

     ด้านเศรษฐกิจ ทุกประเทศยังมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรมยังไม่พัฒนามากนัก มีเพียงอินเดียชาติเดียวที่พัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญรุ่งเรือง พราะได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของเอเชีย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้ในเอเชียใต้มีมากถึง 800 ภาษา แต่ภาษากลางจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียใต้ คือ มุมไบ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของประเทศอินเดีย

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
อินเดีย อินเดีย นิว 3,287,240 1,216,120,000 366
ปากีสถาน ปากีสถาน อิสลามาบัค 803,940 177,020,000 226
อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน คาบูล 647,500 35,520,440 50
บังกลาเทศ บังกลาเทศ ธากา 147,570 162,822,000 1,100
เนปาล เนปาล กาฐมาณฑุ 147,181 30,685,790 201
ศรีลังกา ศรีลังกา ศรีชัยกรเทนปุระ-โกตเต 65,610 21,070,000 310
ภูฏาน ภูฏาน ทิมพู 48,394 740,270 19
มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ มาเล 300 325,190 1,331

 

   เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หรือ ตะวันออกกลาง หรือ เอเชียตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 6,835,434 ตารางกิโลเมตร เป็นดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งกว้างใหญ่ ในภูมิภาคนี้ยังมีแม่น้ำสายสำคัญที่เป้นแหล่งอารยธรรมโลก คือ แม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส ใน ประเทศอิรัก เป็นบริเวณที่มีการทำการเกษตรได้ดีที่สุด ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ดินแดนแถบนี้จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน ทำให้น้ำมันกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศในแถบนี้ อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยังให้กำเนิดศาสนาที่สำคัญ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และ ศาสนาอิสราม ถึงแม้ว่าดินแดนแถบนี้จะแห้งแล้ง แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปแอฟริกา ทางด้านตะวันตกและ ทวีฟยุโรป ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ( เช่น ที่ราบสูงอิหร่านและที่ราบสูงอานาโตเลีย ) นอกจากนี้ ยังมีบริเวณที่เป็นคาบสมุทรที่สำคัญ คือ คาบสมุทรอาหรับ

     ลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ คือ อุตสาหกรรมน้ำมัน (โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก) ประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ ตุรกี

     ตุรกี ไซปรัส อาร์มีเนีย จอร์เจีย และ อาเซอร์ไบจาน อาจถูกจัดให้อยู่ในทวีปยุโรปในบางครั้ง เนื่องจากมีลักษณะทางวัฒนธรรมจากทวีปยุโรปมากกว่าทวีปเอเชีย

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2552)ความหนาแน่น
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย ริยาด 1,960,582 28,686,633 15
อิหร่าน อิหร่าน เตหะราน 1,648,195 74,196,000 45
เยเมน เยเมน ซานา 527,090 23,580,000 45
อิรัก อิรัก แบกแดด 438,317 31,234,000 71
โอมาน โอมาน มัสกัต 236,800 3,200,000 15
ซีเรีย ซีเรีย ดามัสกัส 185,180 21,906,000 118
จอร์แดน จอร์แดน อัมมาน 92,300 6,318,677 68
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบี 82,880 6,888,888 8
คูเวต คูเวต คูเวตซิตี 17,820 3,100,000 174
ประเทศกาตาร์ กาตาร์ โดฮา 11,437 1,409,000 123
เลบานอน เลบานอน เบรุต 10,452 4,224,000 404
บาห์เรน บาห์เรน มานามา 665 791,000 1,189