สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม) ของ H.E. Dr. Sohail Khan ออท. ปากีสถานประจำประเทศไทย

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 325

 

การเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม) ของ H.E. Dr. Sohail Khan ออท. ปากีสถานประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องพระจอมเกล้า วท.   

 

 

ประเด็นหารือ

หน่วยงาน

สถานะ

ผลการเยี่ยมคารวะ ท่าน ปวท. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ไทย:  Office of Permanent Secretary

 

 

 

๑. H.E. Dr. Sohail  Khan ออท. เสนอให้มีการผลักดันความร่วมมือด้าน

ว และ ท ภายใต้ MOU ระหว่าง วท. ประเทศไทย และ วท. ปากีสถาน ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ และควรจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน ว และ ท ไทย–ปากีสถาน ครั้งที่ ๒ ณ ปากีสถาน

 

๒. ออท. ได้ขอให้ วท. เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการที่สนใจให้สถานเอกอัครราชทูต  ซึ่ง วท. ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการและแผนดำเนินงาน ปี ค.ศ ๒๐๑๗  ผ่าน กต. แล้ว  จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

 

ด้านบริการสารสนเทศ ๑ โครงการ

Knowledge Center (KLC), The Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)  / Pakistan Scientific & Technological Information Center (PASTIC) 

๑. Science and Technology Information Service Strategies in Digital Environment between Thailand and Pakistan

    Title : Knowledge Sharing on S&T Information Service Strategies between Thailand and Pakistan

 

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ๒ โครงการ

Office of Atoms for Peace (OAP) / Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) 

๒. Coordination Programme between Office of Atoms for Peace (Thailand) and Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) to improve ionizing radiation metrology activities

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) / Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology (PINSTECH)

๓. Improving Analytical Techniques of Isotope Hydrology Laboratory in Thailand

    

Read more: การเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม) ของ H.E. Dr. Sohail Khan ออท. ปากีสถานประจำประเทศไทย

Pakistan

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 328

Pakisatan

ข้อมูลทั่วไป

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 404

ข้อมูลทั่วไป

Pakistan / ปากีสถานที่ตั้ง ทิศตะวันตกติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับอินเดีย และทิศใต้ติดกับทะเลอาหรับ 

พื้นที่ 796,096 ตารางกิโลเมตร (ไทยมีพื้นที่ราวร้อยละ 75 ของปากีสถาน) 

เมืองหลวง กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) 

เมืองสำคัญ เมืองการาจี (Karachi) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงเก่า เมืองละฮอร์ (Lahore) เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ใกล้ชายแดนปากีสถาน - อินเดีย    

ภูมิอากาศ บริเวณส่วนใหญ่ของประเทศมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่อากาศอบอุ่น และภาคเหนือมีอากาศเย็น     

ประชากร 185 ล้านคน,(ไทย : 67.7 ล้านคน)   

ภาษา ภาษาอูรดูเป็นภาษาประจำชาติ  ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในรัฐบาลกลางและภาคธุรกิจ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ อาทิ ปัญจาบี ซินธี ปัชตุน และบาลูชี 

ศาสนา ประชากรร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 77 เป็นนิกายสุหนี่ และร้อยละ 20 เป็นนิกายชีอะห์) นอกจากนั้น มีศาสนาคริสต์ ฮินดู และอื่นๆ รวมร้อยละ 3 

วันชาติ วันที่ 23 มีนาคม (Pakistan Day) 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย   

ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี (นายมามนูน ฮุสเซน - Mamnoon Hussain) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 5 ปี 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี นายมูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ (Mr. Muhammad Nawaz Sharif)  

รมว.กต. ยังไม่แต่งตั้ง นายซาร์ตาจ อะซิส (Sartaj Aziz) ที่ปรึกษา นรม. ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยเงินตรา รูปีปากีสถาน (Pakistani Rupee) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีปากีสถาน เท่ากับ 0.34 บาท (ปี 2556) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 7.2, ไทย : ร้อยละ 1.9 
 
เงินทุนสำรอง 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557), ไทย : 157.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม  246.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557), ไทย : 373.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติ 1,334.1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี (ปี 2557),  ไทย : 5519.4 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี (ปี 2557)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ   ร้อยละ 5.4 (ปี 2557), ไทย : ร้อยละ 0.7
 
อุตสาหกรรมหลัก  อุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ยารักษาโรค 

สินค้าส่งออกสำคัญ ฝ้ายดิบ ด้าย เครื่องนอน ข้าว เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ 

สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์   

ประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่งออกไปยัง ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อัฟกานิสถาน สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี นำเข้าจาก ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น. 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ