สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม) ของ H.E. Dr. Sohail Khan ออท. ปากีสถานประจำประเทศไทย

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 313

 

การเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม) ของ H.E. Dr. Sohail Khan ออท. ปากีสถานประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องพระจอมเกล้า วท.   

 

 

ประเด็นหารือ

หน่วยงาน

สถานะ

ผลการเยี่ยมคารวะ ท่าน ปวท. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ไทย:  Office of Permanent Secretary

 

 

 

๑. H.E. Dr. Sohail  Khan ออท. เสนอให้มีการผลักดันความร่วมมือด้าน

ว และ ท ภายใต้ MOU ระหว่าง วท. ประเทศไทย และ วท. ปากีสถาน ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ และควรจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน ว และ ท ไทย–ปากีสถาน ครั้งที่ ๒ ณ ปากีสถาน

 

๒. ออท. ได้ขอให้ วท. เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการที่สนใจให้สถานเอกอัครราชทูต  ซึ่ง วท. ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการและแผนดำเนินงาน ปี ค.ศ ๒๐๑๗  ผ่าน กต. แล้ว  จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

 

ด้านบริการสารสนเทศ ๑ โครงการ

Knowledge Center (KLC), The Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)  / Pakistan Scientific & Technological Information Center (PASTIC) 

๑. Science and Technology Information Service Strategies in Digital Environment between Thailand and Pakistan

    Title : Knowledge Sharing on S&T Information Service Strategies between Thailand and Pakistan

 

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ๒ โครงการ

Office of Atoms for Peace (OAP) / Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) 

๒. Coordination Programme between Office of Atoms for Peace (Thailand) and Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) to improve ionizing radiation metrology activities

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) / Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology (PINSTECH)

๓. Improving Analytical Techniques of Isotope Hydrology Laboratory in Thailand

    

วัตถุประสงค์ของการขอเยี่ยมคารวะ ท่านรอง ปวท. (ปฐม)

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

-ออท. ประสงค์จะหารือประเด็นความร่วมมือด้านการบริการสนเทศ และด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตามข้อเสนอโครงการฯ เพื่อผลักดันให้มีกิจกรรม

-สอท. แจ้งว่า ออท. จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายนนี้

 

 

เรื่องสืบเนื่องที่ ๑

Proposal: S&T Information Service Strategies in Digital

Environment between Thailand and Pakistan

Title: Knowledge Sharing on S&T Information Service Strategies between Thailand and Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่องที่ ๑ (ต่อ)

Proposal: S&T Information Service Strategies in Digital

Environment between Thailand and Pakistan

Title: Knowledge Sharing on S&T Information Service Strategies between Thailand and Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่องที่ ๑ (ต่อ)

Proposal: S&T Information Service Strategies in Digital

Environment between Thailand and Pakistan

Title: Knowledge Sharing on S&T Information Service Strategies between Thailand and Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย: Thailand Institute of Scientific and

Technological Research

(TISTR)

ปากีสถาน: Pakistan

Scientific  Technological

 Information Center

(PASTIC)

สถานะล่าสุด

(สป.วท. ขอเชิญ ดร.ลดา พันธุ์สุขุมธนา ผอ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ / Department of Science Service (DSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมให้ข้อมูลศักยภาพด้านบริการสารสนเทศของ วท. )

 

-กต. ได้แจ้งตอบว่า ฝ่ายปากีสถานได้ส่งข้อเสนอโครงการฯ โดยปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ และสรุป ดังนี้

New Title (ปรับโดย PASTIC): Exchange of S&T Information between Pakistan Scientific & Technological Information Center (PASTIC), Pakistan and Knowledge Center (KLC), Thailand.

 

Duration: 12 months

 

Brief Summary: 1. Strengthen the Information Infrastructure by sharing S&T Information Resources and IT expertise available in both countries using digital technologies.

                          2. Undertaking collaborative programme regarding S&T Information collection and dissemination.

 

Objectives (ปรับโดย PASTIC โดย PASTIC เสนอให้มี MOU ระดับสถาบัน) :

1) To open up a gateway for sharing S&T information/ e-resources between PASTIC and KLC.

2) To strengthen the collection, services & ICT infrastructure of PASTIC and KLC through resource & knowledge sharing.

3) To strengthen the relationship between Thai and Pakistani libraries and information centers through digital networking.

4) To share ideas & experiences in information dissemination activities using ICTs.

5) To facilitate scientists in establishing contacts. (สร้าง network)

Justification (PASTIC เสนอหลักการและเหตุผลในการจัดทำกิจกรรมการศึกษาวิจัยฯ ): Developing Countries like Pakistan and Thailand experience a number of impediments, which hinder the implementation of an efficient national information system and services.

 

Plan of Work:  

First quarterSigning of formal MOU

                     -- KLC PI & 1-2 other senior scientists may visit Pakistan for 10 days: study ICT/ information infrastructure & resources/expertise available with PASTIC and other cooparative libraries for digital networking.  

                     -- Then the PASTIC team of 2-3 senior officers should visit KLC  10 days and other libraries/ Information Center in Thailand and prepare visit report for collaboration.

 

 2nd – 4th quarterMake PASTIC information resources available to KLC and attend to KLC requests as & when required.

                            --Use KLC resources

 

Last month 4th quarter: Write report about usefulness of the collaboration/recommendation whether the collaboration be continued or terminated.

             

Expected results of this cooperation (e.g., joint publications, patents, etc, commercial value):

          This information exchange programme between PASTIC and KLC will result in   

 

mutual benefit of the two because of sharing of all information resources, which will strengthen the information resources base of both the centers.

          The information infrastructure of both Pakistan and Thailand will be strengthened and R&D workers, scientists, entrepreneurs, SMEs, etc. of both the countries will benefit from the result in scientific, technological, economical advancement of these countries.

         Moreover, the two institutes will be able to save on foreign exchange that they are currently spending for the import of scientific literature from abroad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่องที่ ๒

Proposal: Coordination Programme between Office of Atoms for Peace (Thailand) and Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) to improve ionizing radiation metrology activities

ไทย: Office of Atoms for

Peace (OAP)

 

ปากีสถาน: Pakistan Atomic Energy Commission

(PAEC)

Background: 

1. Office of Atomic for Peace (OAP), Thailand is a national regulatory authority responsible for ensuring the safety use of atomic energy for radiation user, public and environment. 

2. OAP has established the national reference laboratories for ionizing radiation standards or Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL-OAP) since 1981 with the support from IAEA.

3. SSDL-OAP has been developed continuously and received ISO/IEC 17025 accreditation in the scope of survey meter calibration by Thai Laboratory Accreditation Scheme (TLAS).

4. SSDL-OAP is responsible for the activity in the areas (a) ionizing radiation metrology such as establishing and maintaining the national measurement standard, (b) providing calibration service and transferring the measurement unit to the user.

 

Competency:  

-Currently, OAP has initiated the intercomparison programme among individual monitoring services (IMS) in Southeast and South Asia region to check the procedure for assuring the quality of measured dose which compiled with ISO 17025.  

-The inter-comparison is a crucial procedure for assessing the performance of OSL dosimeters used in IMS laboratory according to ISO 17025

 

Objectives/ Activities:

1. To establish coordination between Thailand and Pakistan on Ionizing radiation metrology

2. To transfer/ share experiences/ exchange the researchers

3. To improve the research activities.

4. Inter-comparison Programme.

 

Expected Outputs:

1) Improvement of ionizing radiation metrology activities

2) Development of the quality management system

3) Improvement of procedure for assuring the quality of measurement

 

 

 

 

 

 

Duration: 12 months

เรื่องสืบเนื่องที่ ๓

Proposal: Improving Analytical Techniques of Isotope Hydrology Laboratory in Thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่องที่ ๓ (ต่อ)

Proposal: Improving Analytical Techniques of Isotope Hydrology Laboratory in Thailand

 

ไทย: Thailand Institute of Nuclear Technology

(TINT)

 

ปากีสถาน: Pakistan

Institute of Nuclear

Science and Technology

(PINSTECH)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background:

1. IsotopeHydrology Center has been established more than ten years ago composing of radiocarbon dating laboratory, tritium laboratory, stable isotope laboratory using Liquid Water isotope Analyzer and Isotope Ratio Mass Spectrometry.

2. Our laboratories have been used for supporting nuclear research and analytical service for research institute and private sector in long time period. 

3. International Atomic Energy Agency (IAEA) was contributed nuclear instrument and more equipment for establishing the isotope hydrology center under national project moreover the agency supported expert mission, fellowship and scientific visit to enhance our knowledge and improve our laboratory. 

4. In Thailand, it has been set up only one lab. We want to collaborate with isotope hydrology laboratory from Pakistan to make a network for intercomparison of analytical result and analytical service in some techniques as well as discussion of the analytical technique using this agreement. 

5. These assistance will be help to improve our laboratory to be more reliable and high standard level in terms of analytical technique.

 

Objectives: To improve analytical techniques of isotope hydrology laboratory and support analytical service from your lab in terms of no facilities from our lab.

 

Brief Activity:

-Preparation of water sample for inter-comparison by Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT)

-Sending of samples for inter-comparison to isotope hydrology laboratory from Pakistan by TINT

-To share analytical result from both laboratories.

-Preparation of water sample to assist analytical service for young groundwater dating using CFC technique from Pakistan lab.

-Sending water samples from TINT under assisting analytical service.

Expected Outputs:

-Report on inter-comparison of analytical result from both Laboratories.

-To make a collaborative network from both sides.

-Young groundwater dating result using CFC technique by supporting for Pakistan.

 

Duration: 12 months

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่ (แทนการที่ฝ่ายปากีสถานขอให้ต่ออายุ MOU ฉบับเดิม)

ไทย: Office of Permanent

Secretary, Ministry of Science and

Technology (MOST)

 

ปากีสถาน: Ministry of

Science and Technology

(MOST)

ความเป็นมา: MOU ฉบับเดิม ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ระยะเวลา ๕ ปี

 

ผลการดำเนินงาน:

-วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน ว และ ท ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ ๑ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในด้าน Standard and Accreditation, Metrology, Renewable Energy, Environmental Sciences, Biotechnology, Isotope Hydrology, Science Museum, and Marine Sciences.

 

-วันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (TINT)  Mr. Zahid Latif ผู้เชี่ยวชาญจาก Isotope Application Division, Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology (PINSTECH)

 

-วันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ พว. (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

 

 

สถานะล่าสุดของการจัดทำ MOU ฉบับใหม่:  

-สป.วท ได้ยืนยันขอให้ สอท. ปากีสถานพิจารณาร่างฉบับใหม่ (แทนการที่ฝ่ายปากีสถานขอให้ต่ออายุ MOU ฉบับเดิม) และมีท่าทีฝ่ายไทย ดังนี้

            ๑) เพื่อให้เป็นรูปแบบข้อตกลงปัจจุบันที่จะปฏิบัติได้จริง โดย วท. เสนอตัดเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุนฝ่ายละ ๕๐๐,๐๐๐ USD  เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ

            ๒) เสนอเพิ่มสาขา nuclear technology, nuclear forensic, environmental monitoring, biodosimetry, food technology และสาขาอื่นที่สนใจร่วมกัน

            ๓) หน่วยงานต่าง ๆ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกิจกรรมเองหรือตามที่ตัดสินใจเป็นรายกรณี

            ๔) ข้อตกลงมีอายุ ๕ ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกคราวละ ๕ ปี

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท.