สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐอินเดีย

Print
Category: อินเดีย
Published Date
Written by krit Hits: 395

ข้อมูลทั่วไป

India / อินเดีย

ที่ตั้ง     ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต้และ ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า ทิศตะวันออกติดกับบังกลาเทศ

พื้นที่     3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

เมืองหลวง     กรุงนิวเดลี (New Delhi)

ประชากร     1.251 พันล้านคน (กรกฎาคม 2559) (อันดับ 2 ของโลก)

ภูมิอากาศ     มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน ทางเหนือมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำสินธุและคงคา จึงอุดมสมบูรณ์กว่าตอนใต้ ซึ่งมีแต่แม่น้ำสายสั้นๆ อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ประมาณ 10 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ     ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมีภาษาท้องถิ่น อีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา อาทิ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ และปัญจาบี

ศาสนา     ฮินดู ร้อยละ 81.3 มุสลิม ร้อยละ 12 คริสต์ ร้อยละ 2.3 ซิกข์ ร้อยละ 1.9 อื่น ๆ (พุทธและเชน) ร้อยละ 2.5

วันชาติ     วันที่ 26 มกราคม (Republic Day)

ประธานาธิบดี นาย ประนาบ มุกเคอร์จี (Pranab Mukherjee)

นายกรัฐมนตรี นาย นเรนทร โมที (Narendra Modi) (ตั้งแต่ 26 พ.ค. 2557 / คนที่ 15 ของอินเดีย)

รมว.กต. นาง ศุษมา สวราช (Sushma Swaraj) 26 พ.ค. 2557

หน่วยเงินตรา    รูปี (Rupee) (1 รูปี เท่ากับประมาณ 0.54 บาท) (7 มกราคม 2559)

GDP   2.049 ล้านล้าน USD ( ปี 2557 ), ไทย : 464.824 พันล้าน USD ( ปี 2557 )

รายได้ประชาชาติต่อหัว  1,581.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557), ไทย 5,977.4  ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 7.3 (ปี 2557), (ไทย : ร้อยละ 0.9 ปี 2557 )

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 6.4 (ปี 2557), (ไทย : ร้อยละ 1.9 ปี 2557 )

เงินทุนสำรอง 325 พันล้าน USD (เมษายน 2558), ไทย : 157 พันล้าน USD (มกราคม 2558)

อุตสาหกรรมหลัก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ แปรรูปอาหารเหล็ก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันดิบ เครื่องจักร อัญมณี ปุ๋ย เคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ นำเข้าจาก จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์ ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา จีน UAE สหราชอาณาจักร 

ระบอบการปกครอง     สาธารณรัฐ (Federal Republic) อำนาจการปกครองแบ่งเป็น 28 รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union