สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปศรีลังกา

Print
Category: ศรีลังกา
Published Date
Written by krit Hits: 456

ข้อมูลทั่วไป

Sri Lanka / ศรีลังกา

ที่ตั้ง เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตอนใต้ของอินเดียประมาณ  80 กิโลเมตร 
พื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 12 ของประเทศไทย) 
เมืองหลวง กรุงโคลัมโบ (Colombo) 
เมืองสำคัญ เมืองแคนดี้ (Kandy) เป็นเมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางทางพุทธศาสนา
ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ 
ประชากร 20.64 ล้านคน, 20.48 ล้านคน (2556) ประกอบด้วยชาวสิงหล ร้อยละ 74   ชาวทมิฬ ร้อยละ 18 ประชากรมุสลิม (แขกมัวร์และชาวมาเลย์) ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 1   
ภูมิอากาศ มีอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุม  
ภาษา ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติ (ร้อยละ 74) ภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการเช่นกัน (ร้อยละ 18) ภาษาอังกฤษใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปในภาครัฐ และประชากรประมาณร้อยละ 10 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
ศาสนา ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ร้อยละ 70.19, ศาสนาฮินดู ร้อยละ 12.61,    
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 7.45, และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.45 
ประธานาธิบดี นายไมตรีปาลา สิริเสนา (Mr. Maithripala Sirisena) 9 ม.ค. 2558

นายกรัฐมนตรี นายรานิล วิกรมสิงเห (Mr. Ranil Wickiemesinghe) 9 ม.ค. 2558

รมว.กต. นายมังกลา สามาราวีระ (Mr.Mangala Samaraweera) 12 ม.ค. 2558

หน่วยเงินตรา เงินรูปีศรีลังกา (Sri Lankan Rupee) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีศรีลังกาเท่ากับประมาณ 0.25 บาท (สถานะ ณ ก.พ. 2559) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 78.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2557)

รายได้ประชาชาติต่อหัว  3,819.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2557), ไทย : 5,977.2 ดอลลาร์สหรัฐ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 4.5 (ประมาณการปี 2557), ไทย : ร้อยละ 0.9   
อัตราเงินเฟ้อ
 ร้อยละ 3.3 (ปี 2557), ไทย : ร้อยละ 1.9

เงินทุนสำรอง 8.2 พันล้าน USD (ปี 2557), ไทย : 157.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปสินค้าเกษตร สิ่งทอ กลั่นน้ำมัน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ แร่ธาตุ เครื่องจักร สิ่งทอ โลหะงาน

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เสื้อผ้า ชา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลอย

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ นำเข้าจาก อินเดีย จีน สิงคโปร์ UAE ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา อินเดีย เยอรมนี
ระบบการปกครอง ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (Head of State and Head of Government) และผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่งสมัยละ 6 ปี ไม่เกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายมหินทะ ราชปักษา (Mahinda Rajapaksa) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งสมัยแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 และสมัยที่สองเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553