สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพไทยในจีน “ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกร”

Print
Category: จีน
Published Date
Written by krit Hits: 373

การประชุมเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพไทยในจีน ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกร

ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 
   


                  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมนักวิชาชีพและนักวิทยาศาสตร์ในจีน ในหัวข้อ ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกรระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ให้เกียรติเข้าร่วมปาฐกถา เพื่อเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาชีพและนักวิทยาศาสตร์ไทยในประเทศจีน และการเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง นักวิชาชีพ นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ไทยในจีน จากมณฑลต่างๆ กว่า ๘๐ คน เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งมีวิทยากรจากบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Academy of Science หรือ CAS) และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เข้าร่วมบรรยาย

สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมประกอบด้วย

๑. ลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานในจีนที่ผ่านมาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปยังการศึกษา มีการเยี่ยมชมสถาบัน หน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และมีการขยายตัวส่งนักศึกษามาศึกษาต่อมากขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องกลไกของประเทศไทย ที่จะอำนวยความสะดวกและให้ข้อแนะนำ เพราะในด้านการศึกษาที่ผ่านมา เน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในด้านสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่

๒. ผลการประชุมกลุ่มย่อย ได้ระบุสาขาความร่วมมือที่ควรได้รับการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น  ประกอบด้วย สาขาอิเล็กทรอนิกส์ การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การวิจัยพัฒนาด้านปศุสัตว์ พันธุพืชและสมุนไพร จุลชีววิทยา การพัฒนาพลังงานสะอาด ทั้งจากพลังงานถ่านหินสะอาดและธาตุใหม่ๆ การแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย-จีน  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

คำอธิบาย: C:\Users\Dream\Pictures\group.jpg

         

๓.  การจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จะช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อมูลด้าน วทน. ได้อย่างถูกต้องและฉับไว ลดขั้นตอนในการประสานงาน และสามารถหารือเชิงลึกและให้คำปรึกษากับนักวิชาชีพและนักวิทยาศาสตร์ไทยในจีนได้

๔.  การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเกิดประสิทธิผล ต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและสมดุลทั้งเชิงเทคนิคและสังคม จะต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่มีอยู่และผลักดันให้เกิดรูปแบบใหม่ โดยขยายและพัฒนาความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ และการทำงานกับจีน ต้องอาศัยช่องทางราชการแต่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล ความสัมพันธ์อันดีต้องอาศัยการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคลอย่างสม่ำเสมอจะสามารถดำเนินงานและประสานความร่วมมือได้ง่ายขึ้น