สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการร่วม ไทย - จีน ครั้งที่ ๓ ภายใต้ STEP

Print
Category: จีน
Published Date
Written by krit Hits: 451

การประชุมคณะกรรมการร่วม ไทย - จีน ครั้งที่ ๓ ภายใต้ STEP

( The 3 China - Thailand Joint Committee Meeting under STEP )

วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560

   รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะกรรมการฝ่ายไทย 5 โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (Science and Technology Partnership Program-SETP) เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 3 (3rd Joint Committee Meeting under STEP Program) ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560 ณ เมืองชิงเต่า มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Yin HeJun, Vice Minister of Science and Technology of the People’s Republic of China เป็นประธานร่วมการประชุมฯ

 

  

     ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปี 2558-2559 (2015-2016 Work Plans) และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานประจำปี 2560 (2017 Work Plans) ได้แก่ 1) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center) 2) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Talented Young Scientist Visiting Program) 3) โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านระบบราง (Thailand-China Joint Research Center) 4) โครงการความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Applications) และ 5) โครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Policy Cooperation)  โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ได้ร่วมลงนาม Minutes of the 3rd China-Thailand Joint Committee Meeting between the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China and The Ministry 0pf Science and Technology of the Kingdom of Thailand เพื่อผลักดันแผนการดำเนินงานใน 5 โครงการให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

     โอกาสนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม และคณะ ได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระบบราง ณ บริษัท CRRC Corporation Limited คณะทำงานฝ่ายจีน โครงการความร่วมมือด้านระบบราง โดยมี Mr. WANG Jun, Vice-President ให้การต้อนรับ ซึ่งผลจากการประชุมคณะทำงานร่วมด้านระบบรางสำคัญ คือ ทั้งสองฝ่ายยินดีจะร่วมกันผลักดันการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ 1)ศูนย์วิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ CRRC Corporation Limited มุ่งวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน rolling stock technologies และ 2)ศูนย์วิจัยร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ CRRC Corporation Limited มุ่งวิจัยและพัฒนาด้าน railway operation control และ driving simulation

 

  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _