สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๗

Print
Category: ลาว
Published Date
Written by krit Hits: 469

รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว 

 ครั้งที่ ๗  

ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย

 

------------------------------

 

                     

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว   ครั้งที่ ๗   ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) เป็นประธานร่วมการประชุม  โดยก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ  มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรรม ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ นายพิมพา อุดทะจัก รักษาการอธิบดีกรมแผนการและร่วมมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สปป.ลาว เป็นประธานร่วมการประชุม

สาระสำคัญการประชุม สรุปได้ ดังนี้

      ๑.  ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินความร่วมมือใน ๖ กลุ่ม

            ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าและแผนการดำเนินความร่วมมือใน ๖ กลุ่ม ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าและแผนการดำเนินความร่วมมือใน ๖ กลุ่ม ดังนี้

    กลุ่ม ๑การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ณ สปป.ลาว  และในปี ๒๕๖๐ มีแผนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง อาทิ ๑) การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ๒) การเชิญคณะนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ จาก สปป.ลาว เข้าร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ๓) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์/ดาราศาสตร์เป็นภาษาลาว  ๔) การสนับสนุนและช่วยออกแบบก่อสร้างท้องฟ้าจำลอง ณ สปป.ลาว  

      กลุ่ม ๒) มาตรวิทยาและการมาตรฐาน  การดำเนินความร่วมมือที่ผ่านมาได้นำไปสู่การสนับสนุน สปป. ลาว ในการพัฒนาศักยภาพด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation)  การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การพัฒนาระบบห้องสมุดการมาตรฐาน และด้านมาตรวิทยา ทั้งในส่วนของระบบคุณภาพและบุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล และเป็นพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ที่เข้มแข็งของ สปป.ลาว โดยในอนาคต  กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว จะขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2๕๖๐ และจะเร่งดำเนินการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามแผนการที่กำหนดไว้ โดยทำการตรวจประเมินร่วมกันกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

      กลุ่ม ๓) การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในหลายโครงการ ได้แก่ ๑) โครงการสำรวจราแมลงเพื่องานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนใน และการทดลองใช้สารชีวภัณฑ์  (เชื้อราบิวเวอเรีย BCC 2660) เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ๒) โครงการจัดการสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช และการอมรมกระบวนการและเครื่องมือในการผลิต จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการพึงพาตนเอง   และ ๓) โครงการสำรวจความหลากหลายด้านชีวภาพและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติใน สปป. ลาว  โดยในอนาคต  หน่วยงานมีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว  อาทิ  การเดินทางไปร่วมสำรวจพื้นที่ป่าและเก็บตัวอย่างราแมลง ได้ภายในเดือนสิงหาคม  - กันยายน ๒๕๖๐  การเดินทางไปร่วมสำรวจและวางแผนพัฒนางานการจัดสวนพฤกษศาสตร์  การจัดฝึกอบรมการจัดทำตัวอย่างเพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ และการสำรวจร่วมในพื้นที่ภูเขาควาย ใน สปป.ลาว ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐   

      กลุ่ม ๔) พลังงาน ได้มีการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและวัสดุใหม่ และในปี ๒๕๖๐ มีแผนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ๑) สำรวจศักยภาพชีวมวล และสถานภาพการผลิตไบโอดีเซลใน สปป. ลาว ๒) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Innovation Strategies for Sustainable Development through Water-Energy-Food Nexus ในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายรับทราบความต้องการของ สปป.ลาว ในด้านพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศ และร่วมกันกำหนดกิจกรรมการดูงานด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีใน สปป.ลาว ในไตรมาสที่สองของปี ๕๖๐

      กลุ่ม ๕) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้มีการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน และจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ สปป.ลาว  และสถาบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สปป.ลาว ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำหรับแผนงานในอนาคต ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนาร่วม  ได้แก่ Smart Farm, Smart Community  และ Green ICT โดยจะเริ่มการนำร่องจากต้นแบบขนาดเล็ก เช่น โครงการ Land Slide, Smart Farm, Smart Community ซึ่ง สปป.ลาว จะไปจัดทำรายละเอียดหัวข้อหลักตามความต้องการของ สปป.ลาว ต่อไป

      กลุ่ม 6)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ที่ประชุมรับทราบว่า  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สปป.ลาว ตั้วแต่ปี ๒๕๕๕  ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำ  ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำใน สปป.ลาว และขยายการดำเนินงาน ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำชุมชน ณ บ้านนาเทียม เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน และติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพิ่มเติมอีก ๒ สถานี เพื่อเก็บข้อมูลน้ำในพื้นที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นงานที่มีความสำคัญ  ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยทั้งสองฝ่าย   จะร่วมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้กับบุคลากรใน สปป.ลาว   รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนกับพื้นที่ตัวอย่างในประเทศไทย

      นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  และกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สปป.ลาว ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากข้อมูลดาวเทียม และมีการใช้งานตั้งแต่ปี  ๒๕๕๘ ปัจจุบัน สำหรับแผนงานในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขยายผลโครงการพัฒนาระบบติดตามการเพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวจากข้อมูลดาวเทียม โดยเห็นชอบให้หน่วยงานของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป. ลาว  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมโครงการเพื่อให้มีการผลักดันและใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

      ๒. โครงการความร่วมมือที่เสนอโดยฝ่ายไทย ที่จะดำเนินการเพิ่มเติม

            ที่ประชุมได้หารือข้อริเริ่มใหม่ ๆ และเห็นชอบกับโครงการใหม่ที่เสนอโดยฝ่ายไทย คือ

               ๒.๑) โครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้กำหนดนโยบายและนักวิจัยนโยบายระหว่างทั้งสองประเทศ และสร้างกลไกในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา ขับเคลื่อน และบริหารจัดการ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสนับสนุนทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองประเทศ 

               ๒.๒) โครงการ “Health Partnership Program Emerging and Re-emerging Infectious Diseases หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ  เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในทั้งสองประเทศ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือต่าง ๆ ให้ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน และจัดหาให้มีการใช้เครื่องมือใหม่ที่มีราคาและค่าตรวจลดลง   รวมทั้งแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดงานด้านสาธารณสุข  ซึ่งฝ่ายลาวจะรับไปพิจารณาหาหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่อไป

               ๒.๓) โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชน โดยจะดำเนินการในรูปแบบของ Smart Village มุ่งเน้นสาขาพลังงาน เกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำ นวัตกรรมเพื่อชุมชน และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งฝ่ายลาวจะได้หารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่สำหรับการพัฒนาต่อไป     

      ๓. แนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างสองประเทศ   

               ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น และได้เชิญฝ่ายลาว เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ในปี ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน อาทิ งาน ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through STI Collaboration ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ งาน Startup Thailand 2017 ระหว่างวันที่ ๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐    

      ๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

               ฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ ๘ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ฝ่ายลาวจะได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเยือน สปป. ลาว เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และร่วมหารือติดตามการทำงานของคณะทำงานทั้งสองฝ่ายที่เป็นผลจากการประชุมในครั้งนี้ ในช่วงก่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๓ ซึ่งกำหนดจัดปลายปี ๒๕๖๐ ณ สปป.ลาว

      ๕. ข้อสังเกต

               การประชุมดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความเข้าใจอันดี ภายใต้บรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีต่อกัน และความมุ่งหวังของทั้งสองฝ่ายที่จะดำเนินความร่วมมือเพื่อให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-ลาว  มีผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน  ที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ที่ประเทศไทยเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศ  ซึ่งถือการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสองประเทศ  จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

 

Description: http://www.most.go.th/main/images/2560/Pure/270160/A23Y7637.JPG

ข้อมูลโดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท.

 

--------------------------------------

บันทึกการประชุม Jc Thai - Lao ครั้งที่ 2

Print
Category: ลาว
Published Date
Written by krit Hits: 463

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปลาว

Print
Category: ลาว
Published Date
Written by krit Hits: 420

ลาว (Laos)

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข้อมูลทั่วไปลาว

ชื่อทางการ :   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)
ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก
พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์)
เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane) (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์)

ประชากร : 5.6 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วย ลาวลุ่มร้อยละ 68 ลาวเทิงร้อยละ 22 ลาวสูงร้อยละ 9 รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 %
ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ
ศาสนา : ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)
สกุลเงิน : กีบ (Kip)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)
ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
* ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตำแหน่งประธานาธิบดี) คือ พลโท จูมมะลี ไซยะสอน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
* หัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายบัวสอน บุบผาวัน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
* ประธานาธิบดีจูมมะลี ไซยะสอน