การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ ๑

Print
Category: ลาว
Published Date
Written by krit Hits: 369

การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

Description: http://www.most.go.th/main/images/stories/01(23).jpg  Description: http://www.most.go.th/main/images/stories/w5.jpg

 

รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ ๑  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีการประชุมคณะทำงานในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ จัดในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน และนายมะลัยทอง กมมะสิทธิ์  อธิบดีกรมแผนการและร่วมมือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและประธานร่วมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าและแผนการการดำเนินงานของคณะทำงานใน ๗ กลุ่ม ใน ๑๐ สาขา  ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) พลังงานหมุนเวียน
๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ๔) ดาราศาสตร์ ๕) เทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ ๖) มาตรวิทยาและการมาตรฐาน ๗) การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์
๘) การส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ๙) การจัดการทรัพยากรน้ำ และ ๑๐) เทคโนโลยีนิวเคลียร์

๒. ที่ประชุมเห็นพ้องให้คณะทำงานจัดทำโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ  ในสาขา ๑) การมาตรฐาน ๒) การบริหารจัดการน้ำ และ ๓) ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเสนอให้รัฐบาลทั้งสองประเทศพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงาน

                    ๓. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙