สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุปผลการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓๑

Print
Category: โอมาน
Published Date
Written by krit Hits: 350

สรุปผลการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ  ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

   ๑. การประชุมหารือกับประธาน The Research Council of the Sultanate of Oman

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ His Highness Sayyid Shihab Bin Tariq Al-Said ที่ปรึกษา His Majesty Sultan of Omam และประธาน The Research Council of the Sultanate of Oman (TRC)  ซึ่งเป็นองค์กรหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐสุลต่านโอมาน ทั้งในด้านการวางแผนและติดตามนโยบาย การสนับสนุน และให้ทุนการวิจัยและพัฒนา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยของทั้งสองประเทศ    รัฐสุลต่านโอมานมีความสนใจและขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริมเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียน และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะด้านโครงการฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโอมานมีความสนใจมาก

    ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะสร้างร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและวิชาการ และจัดกิจกรรมการสัมมนาร่วมกัน โดยเฉพาะในด้าน Food and Food Safety, Marine Biotechnology และ Water Management โดยจะพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป

 ๒. การลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12662029_820743631382280_8746275252230868034_n.jpg?oh=5041ff9dc6dcdf2877d1d8b99ab787eb&oe=576EEBE3   Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12669520_820743658048944_4981073367126138543_n.jpg?oh=5ec1e844daa5ea4eeda3417315e35a89&oe=5754796B

 

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นสักขีพยานฝ่ายไทย และรองประธานาธิบดีอิหร่าน ฝ่ายบริหาร (นาย Mohammad Shariatmadari) เป็นสักขีพยานฝ่ายอิหร่าน   ซึ่งเป็นความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

    ๑)  ความตกลงความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่าน  (ผู้ลงนาม ได้แก่ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Dr. Saeed Sarkar, Secretary General, Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC), Office of Vice Presidency for Science and Technology)

    ๒) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและวัคซีน ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันพาสเตอร์แห่งประเทศอิหร่าน   (ผู้ลงนาม ได้แก่ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Dr. Mostafa Ghanei, Director General, Pasteur Institute of Iran )

       ๓) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างบริษัทซินนาเจนแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ผู้ลงนาม ได้แก่ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทซินนาเจนแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน)

๓. การประชุมหารือกับรองประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

     ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมด้านเศรษฐกิจ ไทย-อิหร่าน และในการหารือเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือกับ Dr. Sorena Sattori รองประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประธานของ National Elites Foundation ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ และดูแลระบบการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างกระทรวงต่างๆ และดูแลโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในระดับชาติ  โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศและแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ประเทศอิหร่านมีความสนใจเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลง ในผลไม้ และเทคโนโลยีการฉายรังสีพลอยและอัญมณี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีความเชี่ยวชาญและมีศูนย์ฉายรังสีเพื่อการส่งออกแล้ว         ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวม ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต่อไป

๔. การประชุมหารือความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับเลขาธิการ สภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12670325_820743621382281_7699641384575994693_n.jpg?oh=b64eb0f8ea594a0194d9b571401962d5&oe=57553A90  

 

 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี กับ Professor Dr Saeed Sarkar เลขาธิการ Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC), Office of Vice Presidency for Science and Technology โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วม   ซึ่งประเทศไทยและอิหร่านมีความร่วมมือด้านดังกล่าวเป็นอย่างดีในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ทั้งสองประเทศตกลงจะขยายความร่วมมือให้มากขึ้น โดยจะจัดให้มีคณะทั้งภาคอุตสาหกรรมและวิชาการของอิหร่านไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงผลงานสลับกัน โดยจัดงาน Iran Nano Day ในประเทศไทย และ Thailand Nano Day ที่ประเทศอิหร่าน รวมทั้งจะร่วมกันจัดทำ Educational Nanotechnology Lab หรือ Nano Fab Lab ในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจและตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์ และจะร่วมกันเป็นแกนนำจัดตั้งโครงการโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศด้านนาโนเทคโนโลยี (International Nano Olympiad)  นอกจากนี้ประเทศอิหร่านขอการสนับสนุนจากไทยในด้านการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มแข็ง

๕.  ข้อสังเกต

       การเข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ และการประชุมหารือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเชื่อมต่อการวิจัยและพัฒนากับด้านเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้ทั้งสองประเทศรับทราบความก้าวหน้าและความพร้อมในการร่วมมือกับประเทศไทย  การลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำนวน ๓ ฉบับ และการหารือในระดับทวิภาคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในเรื่องที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจร่วมกัน การหารือดังกล่าวทำให้ต่างประเทศเข้าใจ   ถึงสถานการณ์ของประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเด็นที่ให้ความสนใจร่วมกัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มั่นใจว่าบทบาทและความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

-------------------------------

ข้อมูลทั่วไปโอมาน

Print
Category: โอมาน
Published Date
Written by krit Hits: 423

ข้อมูลทั่วไปรัฐสุลต่านโอมาน

Oman / โอมานที่ตั้ง     ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย ติดกับทะเลอาระเบียและอ่าวโอมาน และใกล้ช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นทางเข้าสู่อ่าวอาหรับ ด้านตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมนลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขามีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตร 

พื้นที่    309,500 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร     3.7 ล้านคน  
ศาสนา     ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์ 

สุลต่านแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรี สุลต่านกาบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (H.M. Sultan Qaboos bin Said Al-Said)

รมว.กต. นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E. Yousuf bin Alawi bin Abdullah)

ภาษา     ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย 
เมืองหลวง     กรุงมัสกัต (Muscat) 
เมืองสำคัญ     Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar 

วันชาติ 18 พฤษภาคม  

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 30 กรกฎาคม 2523 
หน่วยเงินตรา    ริยาลโอมาน (OMR) 1 ริยาล ประมาณ 93.18 บาท (สถานะ ณ ส.ค.58)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     80.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2557) 
รายได้ประชากรต่อหัว  21,687 ดอลลาร์สหรัฐ (2557) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     ร้อยละ 3.4 (2557) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.8 (2557)  

เงินทุนสำรอง 16,351 ล้าน USD    

อุตสาหกรรมหลัก  ผลิต/กลั่นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้าง ซีเมนต์ ทองแดง เหล็ดกล้าเคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น

สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ การ re-export อาหารทะเล โลหะ สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ยูเออี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เกาหลีใต้ เยอรมนี

 ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน เกาหลีใต้ ยูเออี ญี่ปุ่น ไทย 

ระบอบการปกครอง     ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสุลต่าน กอร์บูส บิน ซาอิด (Qaboos bin Said) เป็นประมุขและมีอำนาจสูงสุด ทรงใช้อำนาจการบริหารเป็นคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซึ่งในด้านนิติบัญญัติ มีสภาโอมาน (Council of Oman) ทำหน้าที่เป็นเสมือนรัฐสภา ประกอบด้วยสภาสูง (Majlis Addawla หรือ State Council) ซึ่งสุลต่านแต่งตั้งจำนวน 58 คน และสภาล่าง (Majlis Ash’Shura หรือ Consultation council) จากการเลือกตั้งจำนวน 83 คน (การเลือกตั้งครั้งแรกมีขึ้นเมื่อเดือน