ข้อมูลทั่วไปโอมาน

Print
Category: โอมาน
Published Date
Written by krit Hits: 339

ข้อมูลทั่วไปรัฐสุลต่านโอมาน

Oman / โอมานที่ตั้ง     ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย ติดกับทะเลอาระเบียและอ่าวโอมาน และใกล้ช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นทางเข้าสู่อ่าวอาหรับ ด้านตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมนลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขามีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตร 

พื้นที่    309,500 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร     3.7 ล้านคน  
ศาสนา     ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์ 

สุลต่านแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรี สุลต่านกาบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (H.M. Sultan Qaboos bin Said Al-Said)

รมว.กต. นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E. Yousuf bin Alawi bin Abdullah)

ภาษา     ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย 
เมืองหลวง     กรุงมัสกัต (Muscat) 
เมืองสำคัญ     Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar 

วันชาติ 18 พฤษภาคม  

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 30 กรกฎาคม 2523 
หน่วยเงินตรา    ริยาลโอมาน (OMR) 1 ริยาล ประมาณ 93.18 บาท (สถานะ ณ ส.ค.58)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     80.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2557) 
รายได้ประชากรต่อหัว  21,687 ดอลลาร์สหรัฐ (2557) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     ร้อยละ 3.4 (2557) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.8 (2557)  

เงินทุนสำรอง 16,351 ล้าน USD    

อุตสาหกรรมหลัก  ผลิต/กลั่นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้าง ซีเมนต์ ทองแดง เหล็ดกล้าเคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น

สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ การ re-export อาหารทะเล โลหะ สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ยูเออี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เกาหลีใต้ เยอรมนี

 ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน เกาหลีใต้ ยูเออี ญี่ปุ่น ไทย 

ระบอบการปกครอง     ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสุลต่าน กอร์บูส บิน ซาอิด (Qaboos bin Said) เป็นประมุขและมีอำนาจสูงสุด ทรงใช้อำนาจการบริหารเป็นคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซึ่งในด้านนิติบัญญัติ มีสภาโอมาน (Council of Oman) ทำหน้าที่เป็นเสมือนรัฐสภา ประกอบด้วยสภาสูง (Majlis Addawla หรือ State Council) ซึ่งสุลต่านแต่งตั้งจำนวน 58 คน และสภาล่าง (Majlis Ash’Shura หรือ Consultation council) จากการเลือกตั้งจำนวน 83 คน (การเลือกตั้งครั้งแรกมีขึ้นเมื่อเดือน