สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุปผลการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓๑

Print
Category: อิหร่าน
Published Date
Written by krit Hits: 402

สรุปผลการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ  ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

   ๑. การประชุมหารือกับประธาน The Research Council of the Sultanate of Oman

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ His Highness Sayyid Shihab Bin Tariq Al-Said ที่ปรึกษา His Majesty Sultan of Omam และประธาน The Research Council of the Sultanate of Oman (TRC)  ซึ่งเป็นองค์กรหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐสุลต่านโอมาน ทั้งในด้านการวางแผนและติดตามนโยบาย การสนับสนุน และให้ทุนการวิจัยและพัฒนา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยของทั้งสองประเทศ    รัฐสุลต่านโอมานมีความสนใจและขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริมเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียน และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะด้านโครงการฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโอมานมีความสนใจมาก

    ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะสร้างร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและวิชาการ และจัดกิจกรรมการสัมมนาร่วมกัน โดยเฉพาะในด้าน Food and Food Safety, Marine Biotechnology และ Water Management โดยจะพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป

 ๒. การลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12662029_820743631382280_8746275252230868034_n.jpg?oh=5041ff9dc6dcdf2877d1d8b99ab787eb&oe=576EEBE3   Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12669520_820743658048944_4981073367126138543_n.jpg?oh=5ec1e844daa5ea4eeda3417315e35a89&oe=5754796B

 

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นสักขีพยานฝ่ายไทย และรองประธานาธิบดีอิหร่าน ฝ่ายบริหาร (นาย Mohammad Shariatmadari) เป็นสักขีพยานฝ่ายอิหร่าน   ซึ่งเป็นความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

    ๑)  ความตกลงความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่าน  (ผู้ลงนาม ได้แก่ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Dr. Saeed Sarkar, Secretary General, Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC), Office of Vice Presidency for Science and Technology)

    ๒) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและวัคซีน ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันพาสเตอร์แห่งประเทศอิหร่าน   (ผู้ลงนาม ได้แก่ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Dr. Mostafa Ghanei, Director General, Pasteur Institute of Iran )

       ๓) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างบริษัทซินนาเจนแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ผู้ลงนาม ได้แก่ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทซินนาเจนแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน)

๓. การประชุมหารือกับรองประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

     ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมด้านเศรษฐกิจ ไทย-อิหร่าน และในการหารือเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือกับ Dr. Sorena Sattori รองประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประธานของ National Elites Foundation ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ และดูแลระบบการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างกระทรวงต่างๆ และดูแลโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในระดับชาติ  โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศและแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ประเทศอิหร่านมีความสนใจเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลง ในผลไม้ และเทคโนโลยีการฉายรังสีพลอยและอัญมณี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีความเชี่ยวชาญและมีศูนย์ฉายรังสีเพื่อการส่งออกแล้ว         ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวม ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต่อไป

๔. การประชุมหารือความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับเลขาธิการ สภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Description: https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12670325_820743621382281_7699641384575994693_n.jpg?oh=b64eb0f8ea594a0194d9b571401962d5&oe=57553A90  

 

 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี กับ Professor Dr Saeed Sarkar เลขาธิการ Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC), Office of Vice Presidency for Science and Technology โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วม   ซึ่งประเทศไทยและอิหร่านมีความร่วมมือด้านดังกล่าวเป็นอย่างดีในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ทั้งสองประเทศตกลงจะขยายความร่วมมือให้มากขึ้น โดยจะจัดให้มีคณะทั้งภาคอุตสาหกรรมและวิชาการของอิหร่านไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงผลงานสลับกัน โดยจัดงาน Iran Nano Day ในประเทศไทย และ Thailand Nano Day ที่ประเทศอิหร่าน รวมทั้งจะร่วมกันจัดทำ Educational Nanotechnology Lab หรือ Nano Fab Lab ในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจและตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์ และจะร่วมกันเป็นแกนนำจัดตั้งโครงการโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศด้านนาโนเทคโนโลยี (International Nano Olympiad)  นอกจากนี้ประเทศอิหร่านขอการสนับสนุนจากไทยในด้านการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มแข็ง

๕.  ข้อสังเกต

       การเข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในการเยือนรัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ และการประชุมหารือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเชื่อมต่อการวิจัยและพัฒนากับด้านเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้ทั้งสองประเทศรับทราบความก้าวหน้าและความพร้อมในการร่วมมือกับประเทศไทย  การลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำนวน ๓ ฉบับ และการหารือในระดับทวิภาคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในเรื่องที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจร่วมกัน การหารือดังกล่าวทำให้ต่างประเทศเข้าใจ   ถึงสถานการณ์ของประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเด็นที่ให้ความสนใจร่วมกัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มั่นใจว่าบทบาทและความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

-------------------------------

ข้อมูลทั่วไปอิหร่าน

Print
Category: อิหร่าน
Published Date
Written by krit Hits: 464

ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

Iran / อิหร่าน

ที่ตั้ง  มีพรมแดนติดกับอ่าวโอมาน อ่าวเปอร์เชีย และทะเลแคสเปียน พรมแดนด้านตะวันออกติดอัฟกานิสถานและปากีสถาน พรมแดนด้านเหนือจรดอาร์เมเนีย อาร์เซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน พรมแดนด้านตะวันตกติดอิรักและตุรกี

พื้นที่      1.648 ล้านตารางกิโลเมตร (3 เท่าของไทย)

เมืองหลวง      กรุงเตหะราน (Tehran)

ประชากร     80 ล้านคน (ปี 2557) ประกอบด้วยเชื้อชาติเปอร์เซีย อาเซอรี

ภูมิอากาศ    ภาคพื้นทวีป แห้งแล้ง ปีหนึ่งมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วง ผอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแตกต่างกันมาก โดยอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาว (ธันวาคม – มีนาคม) และร้อนจัด ในฤดูร้อน (มิถุนายน – กันยายน)

ภาษาราชการ     ภาษาฟาร์ซี (Farsi) หรือภาษาเปอร์เซีย

ศาสนา     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ (ชีอะห์ ร้อยละ 95 และสุหนี่ ร้อยละ 5)

ภาษา      ภาษาฟาร์ซี (Farsi) หรือภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาราชการ

วันชาติ 11 กุมภาพันธ์

ผู้นำสูงสุด อญาโตลลอฮ์ อะลี โฮไซนี คาเมเนอี (Ayatollah Ali Hoiseini-Khamenei)

ประธานาธิบดี นายฮัสซัน โรฮานี (Dr. Hassan Rouhani)

รมว.กต. นายโมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ (Dr. Mohammad Javad Zarif)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 9 พฤศจิกายน 1955

หน่วยเงินตรา  เรียลอิหร่าน (IRR) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 29,957 เรียลอิหร่าน 1 บาท เท่ากับ 843.15 เรียลอิหร่าน (ณ ตุลาคม 2558)

เงินทุนสำรอง 76.11 พันล้าน USD

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ    402.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 5,164.91 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ร้อยละ –5.8 (ปี 2557)

อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ19.8 (ปี 2557)

อุตสาหกรรมหลัก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัตถุดิบ อาหาร สินค้าทุนอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ผลไม้ ถั่ว และพรม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ รัสเซีย เยอรมนี และอิตาลี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น จีน อิตาลี แอฟริกาใต้ ตุรกี เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และเนเธอร์แลนด์

ระบอบการปกครอง  ประธานาธิบดีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง คนปัจจุบันคือ นายฮัสซัน โรฮานี (Dr. Hassan Rouhani) ส่วนผู้นำสูงสุดศาสนาอิสลามคือ อญาโตลลอฮ์ อะลี โฮไซนี คาเมเนอี(Ayatollah Ali Hosseini Khamenei) เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพตำรวจ หน่วยข่าวกรอง ผู้แต่งตั้งคณะตุลาการ และผู้บริหารวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ