สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลประกอบการเข้าพบหารือกับ H.E. Ms. Donica POTTIE เอกอัครราชทูตแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

Print
Category: แคนาดา
Published Date
Written by krit Hits: 518

ข้อมูลประกอบการเข้าพบหารือกับ

H.E. Ms. Donica POTTIE

เอกอัครราชทูตแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น ๔

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

---------------------------------------------------------------------------------

 

๑. ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศแคนาดา

 

          แคนาดาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๑๐ ของโลก และเป็นประเทศผู้นำในตลาดตลาดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งในด้านระบบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  แคนาดามุ่งหวังจะเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่าในด้านพลังงานสะอาดภายในระยะเวลา ๕ ปี

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน วทน. คือ Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) และจะมีการแต่งตั้ง Chief Science Officer ซึ่งจะเสนอรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญแก่รัฐบาล นอกจากนี้ รัฐบาลระดมเงินทุนให้แก่ หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๔๑ ล้านเหรียญสำหรับในปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗ และมีการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานมากขึ้น

 

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ รัฐบาลแคนาดาได้มีแผนที่เรียกว่า “Innovation Agenda” ซึ่งมุ่งจะนำพาประเทศเป็น innovation-based economy โดยกระตุ้นให้เกิดโครงการ/กิจกรรมที่ให้ชนชั้นกลางมีอาชีพที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะ การวิจัย โอกาสและมาตรฐานการครองชีพ โดยเน้น ๖ ด้านได้แก่

- Entrepreneur and Creative Society

- Global Science Excellence

- World Leading Clusters and Partnerships

- Grow Companies and Accelerate Clean Growth

- Compete in a Digital World

- Ease of Doing Business

 

แคนาดามีการลงทุนใน R&D ร้อยละ ๒.๔ ของ GDP (๒๐๑๕)  สาขาที่มีความโดดเด่น คือ การแพทย์/สาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ ICT และ แคนาดายังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ  โดยมี Canada Space Agency เป็นหน่วยงานกลาง เชื่อมโยงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านกิจการอวกาศกว่า ๒๐๐ บริษัท โดยมีดาวเทียมสำรวจที่มีชื่อเสียง เช่น RADARSAT ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจด้วยเรดาห์ ที่ได้ชื่อว่า มีคุณภาพดีที่สุด และยังเป็น ๑ ใน ๘ ประเทศ ที่เคยอยู่ใน Short list ประเทศที่ไทย (โดย สทอภ.) จะให้พัฒนาดาวเทียวไทยโชต (THEOS II) ให้กับไทย นอกจากนั้น แคนาดา ยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในด้านกฎหมายอากาศและอวกาศ (Air and Space Law)  อาทิ Mcgill University   ซึ่งเป็นนิติศาสตร์สาขาที่ประเทศไทยยังขาดแคลน

          นอกจากนั้น แคนาดา ยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนและหิมะขั้วโลกละลาย ทำให้ งานวิจัยพัฒนาจำนวนมากของแคนาดา มุ่งเน้นไปยังการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

          การแสดงท่าทีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายๆ ด้านของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนา การเสนอให้หักล้างพันธกรณีที่ให้สัตยาบันไว้กับความตกลงปารีส และนโยบายอื่นๆ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายแคนาดาค่อนข้างชัดเจน ในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน อาทิ การย้ายถิ่นฐานของนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ และนโยบายและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในระดับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่เคยพึ่งพิงและพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลดีให้แคนาดากลายเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะเม็กซิโกและกลุ่มลาตินอเมริกา หันไปให้ความสนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้าน วทน.

 

๒. สถานภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไทย-แคนาดา

 

ข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงาน วท.

 

หน่วยงานไทย

หน่วยงานแคนาดา

สาขาความร่วมมือ

๑.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

Office of Atoms for Peace

(OAP)

Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)

Administrative Arrangement for the Import and Export of Radioactive Sources

๒.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

National Science Museum (NSM)

The Canadian Museum of Nature /

Insectarium de Montreal

Biodiversity

๓.

สาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)

Synchrotron Light Research Institute (SLRI)

Canadian Light Source Inc.

SynchrotronResearch

 

โครงการ/กิจกรรมในปี ๒๕๖๐

 

หน่วยงานไทย

หน่วยงานแคนาดา

ประเด็น

๑.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

 

National Research Council (NRC)

ลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนา Certified Reference Material - CRM สำหรับอ้างอิงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร (อาหารทะเล)

๒.

หน่วยงาน วท.

 

 

ปวท. และคณะผู้แทน วท. มีกำหนดเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือความร่วมมือและเจรจาการต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา (Agreement Relating to Scientific and Technical Cooperation Between the Government of  the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America - STA) หากฝ่ายแคนาดามีความสนใจ ที่จะขยายความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้น เช่น หากต้องการให้มีการลงนามความร่วมมือ วท. อาจมีการผนวกการเยือนแคนาดาไว้ในกำหนดการด้วย 

 

๓. นักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (จำนวน ๗ คน)

 

ระดับ

จำนวน

สาขา

๑.

ปริญญาเอก

๕ คน

Animal Science, Food Science,

Information Technology,  Plant Science,

Industrial Engineering

๒.

ปริญญาโท

๑ คน

Biophysics

๓.

ปริญญาตรี

๑ คน

อุตสาหกรรมเกษตร

 

๔. ประเด็นที่หน่วยงานสนใจจะสร้างความร่วมมือกับฝ่ายแคนาดา

 

          Suggested Talking Points

          - Welcome Madame Ambassador to MOST. Wishing enjoy your stay and work in the Kingdom of Thailand although the climates of our two countries are much different.  (Anyway, we, women  are much tolerant and well adaptable using gender for familiarization)   

          - Canada has assisted Thailand in developing many R&D schema, including geo informatics (RADARSAT), nuclear safety, synchrotron technology and museum management.

          - At this time, the Royal Thai Government has set up a new set of strategies oriented toward the so-called Industry 4.0 and we call it as Thailand 4.0. I think Canada can be of good technology in assisiting Thailand move forward such as technology related to energy sectors and low carbon, smart electronics and biotechnology.

          - At time, MOST Thailand also possesses a mega project called Food Innopolis which will be an immense research complex for food science and technology. We welcome Canadian government and private sectors to join us in develop this structure for the sake of food security.

          - We also would like to have a plan to strengthen further cooperation with you since you are one of our most important western partners. We may arrange to sign an agreement between our governments specified on STI cooperation. Mr. Permanent Secretary has schedule to visit the USA in May to discuss about the plan in each sector for Joint Committee Meeting on Science and Technology and the extension of the Agreement Relating to Scientific and Technical Cooperation Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America - STA which will be ended next year.

          - May I ask your opinion about the development of political situation in your immediate neighboring country, the USA in the STI cooperation point of view.

          - May you please give briefings about Canadas cooperation priorities with developing countries, in particular, in ASEAN.

 

 

....................................

ข้อมูลทั่วไปแคนาดา

Print
Category: แคนาดา
Published Date
Written by krit Hits: 608

ข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา

 

 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา

พื้นที่ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 19 เท่า)

เมืองหลวง กรุงออตตาวา (Ottawa)

เมืองสำคัญ โทรอนโต(Toronto) มอนทรีออล(Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) นครควิเบก (Quebec City) แฮลิแฟกซ์ (Halifax) วินนิเพก (Winnipeg) เอดมันตัน (Edmonton)

ภูมิอากาศ ภาคพื้นทวีป (มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน)

ประชากร  34,605,346 คน (ที่มา: Statistics Canada ต.ค. 2554)

ภาษา อังกฤษและฝรั่งเศส

ศาสนา โรมันคาธอลิก (ร้อยละ 43.6) โปรแตสแตนท์ (ร้อยละ 29.2) อิสลาม (ร้อยละ 2) พุทธ (ร้องละ 1) ยิว (ร้อยละ 1) ฮินดู (ร้อยละ 1) และอื่นๆ (รอยละ 12)

หน่วยเงินตรา ดอลลาร์แคนาดา  (1 CAD ประมาณ 31.2821 บาท) (15 มี.ค. 2555)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 1.73 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ 2554)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 50, 265 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ 2554)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.7 (ประมาณการ 2554)

วันชาติ 1 กรกฎาคม

ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

ระบบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

รัฐ

1.       อัลเบอร์ตา (Alberta)

2.       บริติชโคลัมเบีย (British Columbia)

3.       แมนิโทบา (Manitoba)

4.       นิวบรันสวิก (New Brunswick)

5.       นิวฟันด์แลนด์ (Newfoundland and Labrador)

6.       โนวาสโกเชีย (Nova Scotia)

7.       ออนแทรีโอ (Ontario)

8.       ปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island)

9.       ควิเบก (Quebec)

10.   ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)

ดินแดน

1.       นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ (Northwest Territories)

2.       นูนาวุต (Nunavut)

3.       ยูคอน (Yukon)

ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยมีนายเดวิด จอห์นสตัน (The Right Honourable David Johnston) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

นายกรัฐมนตรี นาย Justin Trudeau (The Right Honourable Justin Trudeau)
รัฐมนตรีการต่างประเทศ นาย Sté
phane Dion (The Honourable Stéphane Dion)
รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ  นาง Chrystia Freeland (The Honourable Chrystia Freeland
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ นาง Marie-Claude Bibeau
(The Honourable Marie-Claude Bibeau)

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี ค.ศ.1534 และได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในปี ค.ศ.1604 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1713 อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาตกเป็นของอังกฤษ ปี ค.ศ.1849 แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเอง และต่อมาปี ค.ศ.1867 ได้มีการจัดตั้ง Dominion of Canada ในลักษณะของสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย Upper และ Lower Canada (รัฐ Ontario, Quebec, Nova Scotia และ New Brunswick ในปัจจุบัน) และต่อมาได้ขยายออกไปยังรัฐภาคตะวันตกจนถึงรัฐ British Columbia ปี ค.ศ.1931 แคนาดาได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นพระประมุข และต่อมาในปี ค.ศ.1949 รัฐ Newfoundland and Labrador เข้าร่วมเป็นรัฐที่สิบของแคนาดา