สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลความร่วมมือด้าน วทน.

Print
Category: เม็กซิโก
Published Date
Written by krit Hits: 431

สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States)

 

1. ศักยภาพของสหรัฐเม็กซิโก   

           - เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และเครื่องมือแพทย์ 

              - มีความก้าวหน้าในด้านการผลิตและประกอบอากาศยาน ในเมือง Queretaro

              - มีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ธาตุเหล็ก แร่เงิน กำมะถัน                

2. หน่วยงานหลักด้าน วทน. ของสหรัฐเม็กซิโก   

           2.1 Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID) เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและประสานการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลการให้ทุนการศึกษาประจำปีของรัฐบาลเม็กซิโกแก่นักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาโท เอก และ นักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

              2.2 Mexican National Council for  Science and Technology (CONACYT) เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และให้ทุนการศึกษาหรือ
ทุนวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์แก่ชาวเม็กซิกัน หรือทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ

              2.3 Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute (CINVEXTAV-PIN) เป็นศูนย์วิจัยของ National Polytechnic Institute

              2.4 Research and Technological Innovation Park of Monterrey (PITT) อุทยานวิทยาศาสตร์ของเมืองมอนเตอร์เรย์ เน้นรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

3. นักเรียนทุนรัฐบาลของ วท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ณ สหรัฐเม็กซิโก

           -ไม่มี-

4. สาขาความร่วมมือที่น่าสนใจจะสร้างความร่วมมือกับสหรัฐเม็กซิโก

          4.1 ด้านเทคโนโลยีการเกษตร Biodiversity ประมง และอาหาร เม็กซิโกโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร ไทยก้าวหน้าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปอาหาร

          4.2 อุทยานวิทยาศาสตร์ เม็กซิโกมีศักยภาพในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์

            4.3 สิ่งแวดล้อม เม็กซิโกให้ความสำคัญกับประเด็น Climate changeและเป็นเมืองตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

5. ประเด็นที่หน่วยงาน วท. สนใจจะสร้างความร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐเม็กซิโก

ประเด็นที่ประสงค์จะร่วมมือ/ผลักดัน

หน่วยงานไทย

หน่วยงานสหรัฐเม็กซิโก

5.1  สหรัฐเม็กซิโก มีความก้าวหน้าด้านโรงงานฉายรังสีเพื่อการทำหมันแมลง ไทยจึงประสงค์จะมีความร่วมมือกับสหรัฐเม็กซิโก ด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตแมลงวันผลไม้ fruit flies แบบ mass rearing สำหรับ radiation-induced sterile insect technique และ insect quality control

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

 

5.2  การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี และการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

 

5.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางสำหรับ Aging Lifestyle

เช่น Healthy foods, Herbal Products และ Cosmetics   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.)

 

5.4 การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในงานตามอาณัติ (mandate) ของ Committee on Science and Technology Policy (CSTP) และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)  ในการผลักดันนโยบายและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วทน. ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อย่างเม็กซิโกและประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)