สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ASEAN Comittee on Science and Technology: ASEAN COST 69

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date
Written by krit Hits: 1485

การประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นั้น ศาตราจารย์ Ainun Na'im ปลัดกระทรวงการวิจัย เทคโนโลยีและการอุดมศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม รวม 130 คน สำหรับประเทศไทย รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4634--asean-cost-.html

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ASEAN MOVING FORWARD: Major Workplan on ASEAN Cooperation" 24-26 July 2014

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date Hits: 1846

  

  

   นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ASEAN MOVING FORWARD: Major Workplan on ASEAN Cooperation" เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม ณ ซันเซทพาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี โดยมีสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามกรอบภารกิจของกระทรวงในภาพรวม และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในระดับหน่วยงานและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันพร้อมรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

 

  

  

 

ขอรับสรุปผลการประชุมครั้งนี้ได้ที่ คุณนันทิกานต์ มั่นมาก Tel: 02-333-3901 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Joint Committee Meeting (JCM) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date
Written by Super User Hits: 742

 

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับผู้บริหารไทยสหรัฐฯ หรือ Joint Committee Meeting (JCM) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

Read more: Joint Committee Meeting (JCM) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date
Written by Super User Hits: 1937

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ ปรากฏการณ์ โลกร้อน (global warming) อันมีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (green-house gas, GHG) และวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

Read more: บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย...