สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date
Written by Super User Hits: 1505

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ ปรากฏการณ์ โลกร้อน (global warming) อันมีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (green-house gas, GHG) และวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ มีราคาสูงซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เช่น ประเทศไทย ที่ในปี 2556 เป็นปีแรกต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมันถึงแสนล้านบาท ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ ของประเทศ นอกจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานน้ำมันแล้ว จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การโหมใช้น้ำมันเพื่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทั่วโลกยังก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน จากการกักเก็บรังสีอินฟราเรดโดยแก๊สเรือนกระจก (green-house gas) โดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆ นับเป็นภาวะคุกคามสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ รวมถึงความสมดุลของระบบต่างๆ ในโลกที่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตนับเป็นปัญหาสำคัญของศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข

การนำพืชอาหาร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และน้ำมันปาล์ม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น เอทานอล หรือไบโอดีเซล ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (food security) ของประเทศ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการแข่งขันด้านราคาและการแย่งชิงปัจจัยการผลิต (เช่น พื้นที่เพาะปลูก น้ำ และปุ๋ย) จากการนำพืชอาหารมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน จึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบอื่นทดแทนพืชอาหาร ซึ่งพบว่ามีแหล่งของวัตถุดิบที่มีศักยภาพสนใจ คือ ชีวมวล (biomass) ที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้น (renewable resource) ซึ่งแหล่งของชีวมวลที่อยู่ในความสนใจในการนำมาพัฒนาเพื่อการผลิตพลังงานในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ คือ ชีวมวลจากสาหร่าย (algal biomass) ด้วยเหตุนี้การผลิตพลังงานจากสาหร่ายจึงเป็นอีกความพยายามหนึ่งของนักวิจัยทั่วโลก และโดยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน ทำให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาหลายๆ แห่งของไทยทั้งที่เป็นของราชการและเอกชนต่างมุ่งมั่น ทำการวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้เช่นกัน