การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ASEAN MOVING FORWARD: Major Workplan on ASEAN Cooperation" 24-26 July 2014

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date Hits: 1561

  

  

   นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ASEAN MOVING FORWARD: Major Workplan on ASEAN Cooperation" เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม ณ ซันเซทพาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี โดยมีสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามกรอบภารกิจของกระทรวงในภาพรวม และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในระดับหน่วยงานและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันพร้อมรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

 

  

  

 

ขอรับสรุปผลการประชุมครั้งนี้ได้ที่ คุณนันทิกานต์ มั่นมาก Tel: 02-333-3901 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.