สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุม ABAPAST/ ABASF Expert Group Meeting

Print
Category: ภาพข่าวกิจกรรม
Published Date
Written by Super User Hits: 1357

  

  

     

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการประชุม ABAPAST Retreat/ ABASF Expert Group Meeting ร่วมกับหน่วยงานไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2558-2563 (APASTI 2015-2020) ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ       

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การประชุม ABAPAST Retreat/ ABASF Expert Group Meeting ร่วมกับหน่วยงานไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2558-2563 (APASTI 2015-2020) และการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อกองทุนและกำหนดการแนวทางการดำเนินงานภายใต้ชื่อใหม่ ASEAN Trust Fund for Science, Technology and Innovation (ASTIF)       

 

  

  

  

 

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เปิดเผยอีกว่า  การประชุมฯ ครั้งนี้จะเน้นการนำความคิดริเริ่มกระบี่ 2553 (Krabi Initiative 2010) ซึ่งเกิดจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เพื่อมาประยุกต์โครงสร้างคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้การปฎิบัติการของอาเซียน 10 ประเทศ เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  โดยจะมีการนำแผนกระบี่มาปฏิบัติบางส่วน เนื่องจากบางส่วนยังมีบางประเทศไม่เห็นด้วย 

    การประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานไทยและ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือกับอาเซียนในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การสร้างกรอบแผนงานการดำเนินความร่วมมือในภาคปฏิบัติต่อไป