หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date
Written by Super User Hits: 276

หนังสือว่าด้วยการศึกษากับอาเซียน ที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนของประเทศไทย ฯลฯ ....อ่านต่อ