มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

Print
Category: การจัดทำความตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ
Published Date
Written by krit Hits: 613

การทำหนังสือที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี