สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุม APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) ครั้งที่ ๘

Print
Category: เอเปค
Published Date
Written by krit Hits: 362

การประชุม APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู

 

  

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะ Contact Point ของกรอบความร่วมมือ APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (APEC PPSTI) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม APEC PPSTI ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนย์ประชุม Lima Convention Center Hall กรุงลิมา ประเทศเปรู โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๖ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) ออสเตรเลีย ๒) แคนาดา ๓) สาธารณรัฐชิลี ๔) สาธารณรัฐประชาชนจีน ๕) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   ๖) สาธารณรัฐเกาหลี ๗) มาเลเซีย ๘) สหรัฐเมกซิโก ๙) รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ๑๐) สาธารณรัฐเปรู      ๑๑) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๑๒) สหพันธรัฐรัสเซีย ๑๓) ไต้หวัน ๑๔) สหรัฐอเมริกา ๑๕) เวียดนาม และ ๑๖) ไทย ทั้งนี้ การดำเนินงานของ APEC PPSTI ได้แบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ A) Building Science Capacity B) Promoting Enabling Environment for Innovation และ C) Enhancing Regional Science and Technology Connectivity ซึ่งประเทศสมาชิกจะมีการรายงานผลการดำเนินโครงการและนำเสนอข้อเสนอโครงการ (Concept Note) ตามกรอบการดำเนินงานทั้ง ๓ หัวข้อดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  

)  สาธารณรัฐเกาหลีรายงานสรุปผลการประชุม "APEC PPSTI APEC Centers Cooperation Conference" ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมืองโพฮัง สาธารณรัฐเกาหลี

                )  ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการเอเปคได้รายงานสถานะล่าสุดของข้อเสนอโครงการ (Concept Note) ที่ประเทศสมาชิกนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค โดยใน Session 1/2016 มีข้อเสนอโครงการของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบ APEC PPSTI ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ Smart Climate Information and Accountable Action: Achieving Sustainable Food Security in a Changing  World โดยสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีหน่วยงานของไทยเป็นผู้ร่วมสนับสนุน (Co-sponsor) ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และ กรมอุตุนิยมวิทยา๔) ที่ประชุมฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการดำเนินงานสำหรับการประเมินโครงการ (Independent Assessment) ที่สมาชิกนำเสนอต่อเอเปค โดยได้แยกประเภทแผนการดำเนินงานออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ (๑) อยู่ระหว่างการดำเนินการ (On-going) (๒) อยู่ระหว่างการพิจารณา (High Consideration) และ (๓) จะนำมาพิจารณาต่อไป (Further Consideration) ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการเอเปค ได้รับเอาข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงเป็นแผนการดำเนินงานของประเทศสมาชิก ต่อไป

๓) ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๖๐ โดยการประชุม APEC PPSTI ครั้งที่ ๙ จะจัดให้มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

-------------------------------------