สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุป ASEAN Next 2017

Print
Category: อาเซียน
Published Date
Written by krit Hits: 551

ผลการดำเนินความร่วมมือกับอาเซียนด้าน วทน.

Print
Category: อาเซียน
Published Date
Written by krit Hits: 513

ผลการดำเนินความร่วมมือกับอาเซียนด้าน วทน.

 

 

          สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานหลักของไทย และขับเคลื่อนการดำเนิน
ความร่วมมือกับอาเซียน ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการแบ่งลักษณะการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่การผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้กรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้าน วทน. ผ่านคณะอนุกรรมการอาเซียนสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับ วทน.

 

1. การผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับอาเซียน

          ในปีงบประมาณ 2559 สม.สป. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน วท. เพื่อผลักดันให้เกิด ความร่วมมือ ด้าน  วทน. กับประเทศในประชาคมอาเซียนผ่านโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศในประชาคมอาเซียน โดยมีจำนวนโครงการของหน่วยงาน วท. ที่ดำเนินการสำเร็จจำนวน 14 โครงการ ดังนี้

          1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (Developing Food Contact Material Laboratory within ASEAN)

          2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวัดรังสีชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Development of ASEAN Biological Domsimetry Network)

          3. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาของ สปป.ลาว (Metrology Infrastructure Development Project in Lao PDR)

          4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน: อุปสรรคสำคัญที่มีต่อการส่งเสริม การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามพรมแดน (The Asia Pacific Regional Workshop on Renewable Energy Technology Facilitation Mechanism - Critical Bottleneck
in Accelerating Cross-border Technology Transfer)

          5. การประชุมวิชาการ เรื่องการตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสียหาย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Symposium ‘Failure’ Analysis and Inspection for Materials and Products of ASEAN Countries)

          6. การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมศักยภาพด้านการทดสอบสารเคมีตามแนวทางOECD และการศึกษาความเป็นพิษของสารเคมีต่อด้านนิเวศวิทยาในภูมิภาคอาเซียน (Symposium Capability Building for OECD Guideline for Testing of Chemicals and Ecotoxicology
in ASEAN)

          7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศ CLMV (Building Efficiency Utilisation of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Countries)

          8. โครงการพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวใน สปป.ลาว ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Collaborative Project on Laos Rice Monitoring System Using Satellite Remote Sensing)

          9. โครงการเครือข่ายด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial Utilisation: Anmicro)

          10. โครงการพัฒนาคลังพหุภาษาสำหรับภาษาอาเซียน (Development on ASEAN Multilingual Lexicon)

          11. โครงการส่องโลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา (ASEAN Discovery through uEYE Digital Portable Microscope)

          12. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียนด้านการวิเคราะห์และการทดสอบวัสดุ (ASEAN Regional Workshop on Materials Characterisation and Testing)

          13. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่าง ASEAN-EU ในหัวข้อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า (ASEAN-EU Joint Workshop on Nuclear Power Plant Safety Research)

          14. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          นอกจากนี้ สป.วท. ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับอาเซียนจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

          1. การจัด Workshop on Quality Infrastructure for Innovative and Competitive AEC ร่วมกับ มว.

          2. การจัด The 1st Asian Science and Technology Conference for Disaster Risk Reduction ร่วมกับ สสนก.

          3. การจัดASEAN STI Forum 2016: Shaping the Future of ASEAN Innovation ร่วมกับ สวทน.

 

2. การดำเนินงานในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติ ในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (
ASEAN COST)

          ตลอดปีงบประมาณ 2559 อยู่ในช่วงระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2559-2568 (APASTI 2016-2025) โดยประเทศไทยได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จโดยได้จัดประชุมให้แก่คณะผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุม SCIRD Brainstorming Session เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน วทน. ในอาเซียน การประชุม
SCSER Brainstorming Session เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงานว่าด้วยเรื่องพลังงานหมุนเวียน และการประชุมคณะที่ปรึกษา ASAEN COST (Board of Advisor to COST: BAC) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของ APASTI 2016-2025
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ผ่านการเห็นชอบเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สป.วท. จะยังคงบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ผลักดัน การดำเนินงานของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผน
APASTI 2016-2025 ให้เกิดการดำเนินงานกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนา วทน. ในระดับภูมิภาคต่อไป เป็นการกำหนดบทบาทของ วท.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -