สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๖

Print
Category: อาเซียน
Published Date
Written by krit Hits: 406

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology:AMMST) ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

Description: http://www.most.go.th/main/images/stories/AMMST%20%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%9B_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%201.jpg   Description: http://www.most.go.th/main/images/stories/061158%20AMMST%20%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%9B_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7_7521(2).jpg

 

ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๖ (The 16th ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology: AMMST)   ซึ่งจัดในวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑.  ที่ประชุมได้รับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation : APASTI) ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการหลักในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาค ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า   และเห็นชอบกับการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Scidence and Technology: COST)  โดยให้รวมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Advisory Body of ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST)  และคณะที่ปรึกษาด้านกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (Advisory Body on ASEAN Science Fund: ABASF) เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา (Board of Advisers to COST:BAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

๒.  ที่ประชุมรับรองการจัดตั้งเวทีการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอาเซียน (ASEAN Talent Mobility: ATM)เพื่อสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไปปฎิบัติงานในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

๓.  ที่ประชุมอนุมัติข้อเสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN  Crowdfunding  Workshop  ที่เสนอโดยประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN Science, Technology and Innovation Fund: ASTIF) ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙

๔. ที่ประชุมสนับสนุนการจัดประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN Science, Technology and Innovation (STI) Forum)  ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙   โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอาเซียนและผู้มีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ผู้นำด้านธุรกิจของอาเซียนและของโลก ผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจและบริษัทตั้งใหม่
(start-up)  โดยงานดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายประชาชนในอาเซียน